slovensko
home
site map
credits
 

Kako pridobiti certifikat?
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (shema):

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
  • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.


Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata
Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji lahko pridobi oseba, ki:

  • je stara najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
  • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s .


Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvaja tričlanska komisija (predsednik in dva člana), ki jo na zahtevo izvajalca imenuje Ric.

Komisija najprej ovrednoti zbirno mapo (portfolio) kandidata, katere strukturo predpiše CPI:

  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, mu potrdi poklicno kvalifikacijo.
     
  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ga napoti na neposredno preverjanje. O obsegu znanj in spretnosti , ki jih mora kandidat dokazati v postopku preverjanja, komisija pisno obvesti kandidata. Način neposrednega preverjanja znanj in spretnosti določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.


O ugotovitvah komisije se piše zapisnik na predpisanih obrazcih, ki so priloga Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
 

 

Preklic epidemije SARS –CoV-2: Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po 1.6.2020

Državni izpitni center je na osnovi priporočil NIJZ, objavljenih na spletni strani

https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 , pripravil Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, ki so bila usklajena z NIJZ in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Priporočila veljajo do preklica.

Povezava na dokumente:

Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

Priloga: Izjave udeležencev v postopu preverjanja in potrjevanja NPK

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
pridobitev certifikata

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01