slovensko
home
site map
credits
 

Postopek preverjanja in potrjevanja NPK

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ureja način in postopek preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 

V postopku preverjanja in potrjevanja NPK sodelujejo:

1. Kandidat, ki želi pridobiti certifikat

Kandidat, ki želi pridobiti certifikat se prijavi v postopek preverjanja in potrjevanja pri izvajalcu postopkov za ugotavljanje in preverjanje poklicnih kvalifikacij, ki je vpisan v register izvajalcev. Seznam izvajalcev je objavljen na nacionalnem informacijskem središču za nacionalne poklicne kvalifikacije (NRP).

Kandidat, ki se vpiše v postopek mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za vsako posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo v točki »2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo«.

Katalogi standardov strokovnih znanj in spretnosti za posamezne NPK so objavljeni na NRP.

Vsa navodila, obvestila v zvezi s postopkom preverjanja in potrjevanja dobi kandidat pri izvajalcu, pri katerem se je vpisal v postopek preverjanja in potrjevanja NPK.

2. Izvajalci postopkov za ugotavljanje in preverjanje poklicnih kvalifikacij

Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij poteka pri izvajalcih postopkov za ugotavljanje in preverjanje poklicnih kvalifikacij, ki so vpisani v register izvajalcev.

Izvajalci zagotavljajo:

  • materialne pogoje za preverjanje in potrjevanje NPK, ki jih določa katalog standardov strokovnih zanj in spretnosti za posamezno NPK,
  • razpis roka in kraja preverjanja,
  • vpis kandidata v postopek preverjanja in potrjevanja in obveščanje kandidata,
  • svetovanje kandidatu,
  • izvedbo postopka preverjanja in potrjevanja,
  • administrativno – tehnično pomoč komisiji,
  • izdajo certifikata ali odločbe.

Roki in kraji preverjanja so objavljeni na  NPK v obliki koledarja preverjanja.       

3. Svetovalec za NPK

Svetovalec za NPK svetuje kandidatu pri pripravi njegove osebne zbirne mape.

4. Komisija za preverjanje in potrjevanje NPK

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Državni izpitni center. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.

Seznam imetnikov licenc je objavljen na NRP.

Komisija najprej ovrednoti osebno zbirno mapo (portfolio) kandidata, po predpisanih kriterijih vrednotenja.

  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, mu potrdi poklicno kvalifikacijo.
  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ga napoti na neposredno preverjanje. O obsegu znanj in spretnosti, ki jih mora kandidat dokazati v postopku preverjanja, komisija pisno obvesti kandidata. Način neposrednega preverjanja znanj in spretnosti določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
postopek preverjanja in potrjevanja

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01