slovensko
home
site map
credits
 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli, informacije o NPZ pa najdemo tudi v nekaterih drugih dokumentih in publikacijah:

Informacije za učence in starše  2018/2019
Informacije za učence in starše – ital.  2018/2019
Informacije za učence in starše – madž. 2018/2019
 

Izhodišča NPZ v osnovni šoli
Navodila za izvedbo NPZ v osnovni šoli 2018/2019
Napotki za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli (v pripravi)
Terminološki slovarček NPZ (v pripravi)
Izbiranje tretjih predmetov na nacionalnem preverjanju znanja


Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda ter starše 2018/2019 (v pripravi)
Primer dokumenta informacije o dosežkih učencev pri NPZ


Podrobne informacije o NPZ so objavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjajo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja v šolskem letu 2018/2019 in seznam šol.


E-ocenjevanje pri NPZ 2018
Kratek vodnik po programu e-ocenjevanje pri NPZ
Dodatek h kratkemu vodniku po programu e-ocenjevanje pri NPZ

 

Obvestila Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja
Obvestilo 1. - 13. februar 2014
Obvestilo 2. - 27. marec 2014


Poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole
v šolskem letu 2017/2018

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju Državna komisija) je na podlagi Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18 izvedla poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

Splošni namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je bil diagnosticiranje usvojene bralne in matematične pismenosti učencev. Na konkretnih (poskusnih) preizkusih znanja, ki so temeljili na obstoječih učnih načrtih, pa se je preverjala tudi primernost obsega preizkusa, težavnost posameznih tipov nalog, jasnost in razumljivost navodil za reševanje nalog in njihovo vrednotenje ter morebitne težave pri samem vrednotenju.

Izvedba je v logističnem smislu potekala brez večjih težav ali posebnosti, odzivi s šol so bili zelo pozitivni, dosežki učencev pa spodbudni. Preizkus znanja iz slovenščine je pisalo 4012 učencev, iz matematike pa 4053. Skupni dosežek na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine je bil 71,32 odstotne točke, pri matematiki pa 74,37 odstotne točke.

Informacije o tem, kako uspešni so učenci pri doseganju ciljev in standardov znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, so zelo pomembna povratna informacija učencem, njihovim staršem, učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem šole, pa tudi vsem, ki so na državnem nivoju zadolženi za delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Analiza dosežkov je lahko pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, za lažje spremljanje napredka učencev v času šolanja in za doseganje večje kakovosti delovanja šol.

Verjamemo, da bo Državna komisija pridobljene informacije poskusnega preverjanja znanja lahko uporabila pri pripravi sistema nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v prihodnje.
 
                                                                     dr. Janez Vogrinc, l. r.
                                                predsednik Državne komisije za vodenje NPZ 

Slovenščina
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz slovenščine

Matematika
Preizkus znanja
Navodila za vrednotenje
Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu iz matematike


Poročilo o poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole v šolskem letu 2017/2018
 

Analiza anketnega vprašalnika za sodelujoče pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu osnovne šole

 

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01