slovensko
home
site map
credits
 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu.


Akti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi


Akti Državne komisije za splošno maturo
Pravila za izdelavo naloge pri splošni maturi
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature – laboratorijske vaje
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu ekonomija
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu umetnostna zgodovina
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu zgodovina
Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta sodobni ples pri splošni maturi
Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta glasba pri splošni maturi
Pravila o prilagoditvah pri opravljanju izpitov splošne mature kandidatu, ki je hodil v šolo s slovenskim učnim jezikom največ tri šolska leta
Pravila o upoštevanju točk pri izpitu splošne mature
Pravila o postopku imenovanja oz. razrešitve predsednika in članov državnih predmetnih komisij za splošno maturo
Pravila za delo izvedencev za obravnavo ugovorov na ocene pri splošni maturi
Pravila o uvedbi oziroma ukinitvi izbirnega predmeta splošne mature
Pravila pregledovanja izpitnega gradiva pri splošni maturi
Pravila o določitvi kandidatov, ki lahko opravljajo splošno maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih

Navodila za izvedbo postopka reševanja ugovora na način izračuna izpitne ocene pri splošni maturi
Navodila o sprejemu drugih kandidatov k posameznemu izpitu splošne mature ali splošni maturi v celoti
Navodila o ravnanju v primeru sorodstva predsednika oziroma članov državne komisije za splošno maturo in državnih predmetnih komisij za splošno maturo

 
Maturitetni izpitni katalogi
Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2021
Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2022
Popravek Maturitetnega izpitnega kataloga za splošno maturo 2022
Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2023


Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2021
Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2022
Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2023

Preglednica izpitnega gradiva za splošno maturo 2022

_______________________________________________

SPLOŠNA MATURA 2022

Sklep MIZŠ o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022
Na podlagi omenjenega sklepa je veljaven potrjen Predlog prilagoditev za splošno maturo 2022, ki ga je sprejela Državna komisija za splošno maturo.
_______________________________________________


Pogoji za opravljanje splošne mature

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
  • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Več informacij za 21-letnike


Posamezni izpit
splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!


Izpitni roki in prijava

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj – junij) in jesenskem (avgust – september).

V marcu dijaki četrtih letnikov lahko opravljajo predmaturitetni preizkus (PMP), na katerem spoznajo tehnično plat izvedbe mature in ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu. Šole lahko izvedejo PMP za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo.

Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavijo na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature. T.i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljajo posamezni predmet splošne mature, imajo pri prijavi dve možnosti:

  • prijavo oddajo na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo,
  • prijavo oddajo na Ricu, ki jim nato določi šolo za opravljanje mature.
     

Več informacij za 21-letnike
Informacije o plačilu maturitetnih izpitov 2022


Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opravljanje splošne mature v dveh delih

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko opravljajo le:


OBVESTILA DRŽAVNE KOMISIJE ZA SPLOŠNO MATURO

Razširjena seja Državne komisije za splošno maturo z zunanjimi udeleženci, dne 14. 11. 2019, Atrij ZRC, Novi trg 3 v Ljubljana
Skupna izjava (resolucija) udeležencev razširjene seje DK SM
Zapisnik 46. redne razširjene seje Državne komisije za splošno maturo z zunanjimi udeleženci

 

Odgovor oz. mnenje Državne komisije za splošno maturo in Rica o videu Verodostojne preslikave in neverodostojna matura

Posvetovanje o splošni maturi
Gradivo Posvetovanja o splošni maturi, ki je potekalo 20. januarja 2017 na SAZU Ljubljana:
Zapis - predsednik SAZU akademik Tadej Bajd
Razvoj splošne mature v smeri še večje odličnosti in pravičnosti - dr. Blaž Zmazek, Alojz Pluško, mag. Ivan Lorenčič
PISA – učna ura za Slovenijo - prof. dr. Igor Saksida
Množičnost povečuje razlike v kakovosti. Kaj pa pravičnost? - dr. Darko Zupanc

Slika 1, slika 2.
 

4. strokovni posvet o maturi
Gradivo 4. strokovnega posveta o maturi, ki je potekal 3. novembra 2012 na KGB Ljubljana:
Analiza stanja 2012, splošna – poklicna matura - mag. Irena Bahovec
Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri  - red. prof. dr. Valentin Bucik
Predlog zasnove maturitetnega izpita iz temeljnega strokovnega znanja – Breda Zupanc
Zunanje preverjanje znanja v Sloveniji in svetu – dr. Darko Zupanc
MATURA (Predlog izboljšav zaključkov srednješolskega izobraževanja) - Delovna skupina za pripravo Zakona o maturi na podlagi predlogov in dopolnitev Državne komisije za splošno maturo in Državne komisije za poklicno maturo

Poročilo o delu skupine A - Sistemska ureditev mature in vpliv sprememb na delo v srednjih šolah
Priloga poročilu skupine A
Poročilo o delu skupine B – Priprava izpitov za splošne predmete mature in izbirne predmete na dveh ravneh zahtevnosti
Poročilo o delu skupine C – Priprava izpitov na strokovnoteoretičnih področjih (sedanje poklicne mature)
Poročilo o delu skupine D – Interni deli maturitetnih izpitov
Zaključno poročilo vseh skupin

 

natisni stran
© National Examinations Centre. All rights reserved.
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01