Vrednotenje in rezultati

nazaj

V šolskem letu 2012/2013 smo vrednotenje preizkusov znanja učencev 9. razreda prvič izvedli elektronsko, v šolskem letu 2013/2014 pa smo na tak način vrednotenja prešli tudi pri NPZ  v 6. razredu. Učenci preizkuse znanja še vedno rešujejo kakor doslej, na papirju. Rešene preizkuse znanja nato na Državnem izpitnem centru optično preberemo, učitelji pa jih vrednotijo v posebnem programu RM Assessor.

Pri vrednotenju preizkusov znanja učencev 6. razreda sodelujejo učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje posameznih predmetov v 6. razredu (lahko tudi razredni učitelji), preizkuse devetošolcev pa vrednotijo učitelji, ki poučujejo v tretjem triletju. Preizkuse vrednotijo po navodilih, ki jih za posamezni predmet pripravijo predmetna komisija in pomočniki glavnega ocenjevalca. Med vrednotenjem učiteljem pri morebitnih vsebinskih vprašanjih kakor do sedaj pomagajo pomočniki glavnega ocenjevalca.

 

E-ocenjevanje pri NPZ
Kratek vodnik po programu za e-ocenjevanje NPZ


Šole, učenci in njihovi starši lahko na dan, določen s koledarjem NPZ (Ric) in podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za osnovne šole (MVI), preko spletne strani Rica dostopajo do ovrednotenih preizkusov znanja in izpisa dosežkov (za vstop na spletno stran potrebujejo svojo šifro NPZ in številko EMŠO). Tudi vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja na šoli potekajo v elektronski obliki. Če učenec ali starši ob vpogledu podvomijo v vrednotenje nalog v preizkusu znanja, imajo možnost poizvedbe. Poizvedba je presoja, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Poizvedbe rešujejo glavni ocenjevalec oz. njegovi pomočniki za posamezni predmet, ki naloge ponovno ovrednotijo ter popravijo točkovanje, če je potrebno. Število doseženih točk se po poizvedbah lahko poveča, zniža ali ostane enako. Državni izpitni center nato v roku, določenem s koledarjem, šolam posreduje spremembe dosežkov učencev po poizvedbah.
 

Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dodatne informacije o dosežkih pri NPZ za učence 6. in 9. razreda in starše (v pripravi)


Dosežki učenca se vpišejo na posebno obvestilo, ki je priloga k spričevalu. Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju dosežka učenca prišlo do napake, lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor. Ravnatelj najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora imenuje komisijo, v kateri je vsaj en član, ki ni zaposlen v tej šoli. Če komisija ugotovi, da je pri ugotavljanju dosežka učenca prišlo do pisne ali računske napake, se postopek ugotavljanja dosežka ponovi. Odločitev komisije je dokončna.

 

Orodje za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja (OrKa RIC)
Program Orodje za ugotavljanje kakovosti izkazanega znanja (OrKa RIC) je namenjen učiteljem in ravnateljem, njegove ključne prednosti in način uporabe pa si lahko ogledate v razlagalnem videu.

Razlagalni video je nastal na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja, Sektorju za kakovost in analize na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, v okviru projekta Analitsko središče, ki se financira z evropskimi sredstvi za okrevanje in odpornost, ter v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom.

nazaj