Člani komisij

nazaj

Državna komisija za splošno maturo (DK SM)
DK SM je organ, ki vodi priprave na splošno maturo in nadzoruje njeno izvedbo. Sestavo komisije, njene pristojnosti in naloge določata 11. in 12. člen Zakona o maturi.

Komisija deluje v skladu s poslovnikom in drugimi akti ter sodeluje z Ricem, državnimi predmetnimi komisijami za splošno maturo ter šolskimi komisijami, ki vodijo pripravo in izvedbo splošne mature na šolah.

člani
Jože Bogataj
dr. Darko Friš
dr. Vinko Logaj
Ajda Petrovič
Boris Plut
dr. Igor Saksida
dr. Matej Šekli
Boštjan Šeruga
dr. Marina Tavčar Krajnc, predsednica
dr. Robert Zorec
dr. Darko Zupanc, namestnik predsednika
dr. Amalija Žakelj
ddr. Janez Žerovnik

 

Državne predmetne komisije za splošno maturo (DPK SM)
DPK SM so imenovane za posamezne predmete, iz katerih se opravlja splošna matura. Obravnavajo strokovna vprašanja in pripravljajo izpitno gradivo, predmetne izpitne kataloge in drugo gradivo s svojega predmetnega področja. Sestavo komisij, njihove pristojnosti in naloge določa 15. člen Zakona o maturi. DPK SM sodelujejo z DK SM in Ricem.

 • DPK SM za angleščino

  člani

  Beti Kerin
  Aleksandra Komadina
  Ana Likar
  Anže Perne
  Eva Pišljar Suhadolc, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Cvetka Sokolov, predsednica

 • DPK SM za biologijo

  člani

  dr. Aljoša Bavec, predsednik
  mag. Valentina Mavrič Klenovšek
  dr. Marija Meznarič
  Helena Potočnik Vičar
  mag. Katja Stopar, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za biotehnologijo

  člani

  Jana Goršin Fabjan, predsednica
  Alma Kapun Dolinar, namestnica – glavna ocenjevalka
  mag. Marjetka Kastelic Švab

 • DPK SM za ekonomijo

  člani

  dr. Lidija Kodrin, predsednica
  Irena Papac, namestnica – glavna ocenjevalka
  mag. Maja Urlep

 • DPK SM za elektrotehniko

  člani

  dr. Iztok Humar, predsednik
  Renato Mahnič
  Erna Župan Pirkovič, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za filozofijo

  člani

  dr. Tomaž Grušovnik, predsednik
  Uroš Lubej
  Nina Miri Zalar
  Marko Štempihar, namestnik – glavni ocenjevalec

 • DPK SM za fiziko

  člani

  Peter Gabrovec, namestnik – glavni ocenjevalec
  dr. Marko Jagodič
  mag. Mirijam Pirc
  dr. Mitja Slavinec, predsednik
  dr. Andreja Šarlah

 • DPK SM za francoščino

  člani

  Miranda Bobnar, predsednica
  Marija Vreček Sajovic, namestnica – glavna ocenjevalka
  Neža Umek Podgornik
  mag. Nataša Žugelj

 • DPK SM za geografijo

  člani

  Mária Gaál
  Miha Kolarič
  Tinkara Mihačič
  dr. Matej Ogrin, predsednik
  Igor Šeruga
  mag. Sonja Trškan
  Vesna Vervega, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za glasbo

  člani

  Robert Kamplet
  Andrej Misson, predsednik
  Katarina Pustinek Rakar
  Marinka Ribič
  Matevž Smerkol
  David Veber, namestnik – glavni ocenjevalec

 • DPK SM za grščino

  člani

  Maja Gril Juvan, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Jerneja Kavčič, predsednica
  dr. Branko Senegačnik

 • DPK SM za informatiko

  člani

  Gregor Anželj
  dr. Andrej Brodnik, predsednik
  Maja Čelan, namestnica – glavna ocenjevalka
  Ivan Jovan
 • DPK SM za italijanščino

  člani

  Kaja Katarina Brecelj
  Tereza Hussu
  dr. Jana Kenda, predsednica
  Sonja Šuligoj, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za italijanščino kot materni jezik

  člani

  Anita Dessardo, namestnica – glavna ocenjevalka
  Dora Manzo
  dr. Nives Zudič Antonič, predsednica
 • DPK SM za kemijo

  člani

  mag. Mojca Alif
  mag. Nika Cebin
  Mateja Godec
  dr. Franc Perdih, predsednik
  dr. Boris Zmazek, namestnik – glavni ocenjevalec

 • DPK SM za latinščino

  člani

  Barbara Damjan, članica
  dr. Marko Marinčič, predsednik
  dr. Bojana Tomc, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za likovno teorijo

  člani

  Maria Primožič, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Jurij Selan, predsednik
  dr. Špela Udovič
 • DPK SM za madžarščino

  člani

  dr. Annamária Gróf
  Laura Horvat, predsednica
  dr. Annamária Merényi
  Mária Pisnjak, namestnica – glavna ocenjevalka
  Zita Szőke

 • DPK SM za matematiko

  člani

  mag. Alojz Grahor, namestnik – glavni ocenjevalec
  Barbara Kušar
  Simona Pustavrh
  Peter Šemrl
  Rok Škufca
  Simona Vreš
  ddr. Janez Žerovnik, predsednik

 • DPK SM za materiale

  člani

  mag. Mojca Knez, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Gorazd Lojen, predsednik
   

 • DPK SM za mehaniko

  člani

  Uroš Avsec
  dr. Boštjan Harl, predsednik
  Jerneja Rebernik Herman, namestnica – glavna ocenjevalka
 • DPK SM za nemščino

  člani

  mag. Vasja Jakše
  dr. Mojca Leskovec
  Jelka Oder
  Diana Redl Kolar, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Andreja Retelj, predsednica

 • DPK SM za odrske stvaritve in film (sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in filma)

  člani

  dr. Rok Andres
  Mojca Dimec Bogdanovski, namestnica – glavna ocenjevalka
  Urška Mlakar
  Petra Pikalo, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Andrej Šprah, namestnik – glavni ocenjevalec
  dr. Uršula Teržan, predsednica

 • DPK SM za psihologijo

  člani

  dr. Katja Depolli Steiner
  Mirjam Erce Vratuša, namestnica – glavna ocenjevalka
  Marjeta Kline Suzič
  Maja Krajnc
  dr. Melita Puklek Levpušček, predsednica

 • DPK SM za računalništvo

  člani

  Tea Lončarič, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Andrej Taranenko, predsednik
  dr. Albert Zorko

 • DPK SM za ruščino

  člani

  Valerija Lah Peternel
  mag. Irina Makarova Tominec, predsednica
  Neža Zupančič Logar, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za slovenščino

  člani

  Mira Hedžet Krkač, namestnica – glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Slovenski Istri
  Boža Ivanuša Trajbarič, namestnica – glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju v Prekmurju
  Štefan Kardoš
  Suzana Krvavica
  Bernarda Lenaršič
  mag. Katja Premru Kampuš
  dr. David Puc
  dr. Igor Saksida
  dr. Matej Šekli, predsednik
  dr. Irena Velikonja Kolar, namestnica – glavna ocenjevalka za slovenščino
  Vesna Vlahovič

 • DPK SM za sociologijo

  člani

  mag. Jernej Jakelj
  Leonida Konič
  dr. Živa Kos
  mag. Mirjam Počkar, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Samo Uhan, predsednik
 • DPK SM za španščino

  člani

  mag. Katarina Gospodarič, predsednica
  Nataša Peunik
  dr. Gemma María Santiago Alonso
  Natali Žlajpah, namestnica – glavna ocenjevalka

 • DPK SM za umetnostno zgodovino

  člani

  Nadja Blatnik
  Snežana Sotlar
  Anton Starc, namestnik – glavni ocenjevalec
  Rebeka Vidrih, predsednica
 • DPK SM za zgodovino

  člani

  Špela Frantar, namestnica – glavna ocenjevalka
  dr. Mateja Režek, predsednica
  Gašper Markič
  Irena Mauro Armani
  Boštjan Šeruga
  Marija Vodušek

 • Strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami

  V skladu s Pravilnikom o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami pri pripravi predloga prilagojenega načina opravljanja izpita, navodil za prilagojen način ocenjevanja in usposabljanju članov DPK sodelujejo strokovnjaki za posamezne skupine kandidatov s posebnimi potrebami.

  Marija Jeraša, slepi in slabovidni
  Mateja Jenčič, slepi in slabovidni
  Meta Štampek, gluhi in naglušni
  Dušan Kuhar, govorno-jezikovne motnje
  Saša Markovič, gibalno ovirani
  Mojca Topić, dolgotrajno bolni
  Irena Korene, primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  Gaja Koler, čustvene in vedenjske motnje
  dr. Branka Jurišić, avtistične motnje

   

nazaj