Rezultati splošne mature in varstvo pravic kandidatov

nazaj

Rezultati splošne mature so v skladu z maturitetnim koledarjem objavljeni na šolah, kandidati pa si jih lahko s svojo šifro ogledajo tudi na spletni strani https://matura.ric.si.

Vsako leto za kandidate izvedemo anonimno elektronsko anketo. Kandidati lahko zapišejo svoje mnenje o maturi v anonimno e-anketo. Ta je dosegljiva prek spletne strani https://matura.ric.si s klikom na povezavo Anketa za dijake.Varstvo pravic kandidatov

Informacija o vpogledih v izpitno dokumentacijo in možnosti ugovora na način izračuna izpitne ocene ali na oceno pri splošni maturi 2024
Navodilo za pripravo ugovora na oceno

 

Popravljanje in izboljševanje ocen
Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po opravljeni splošni maturi. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat, ki opravlja maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oz. izboljševati pozitivno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del splošne mature. To hkrati pomeni, da je kandidat na naslednjem izpitnem roku že izkoristil rok za popravljanje in/ali izboljševanje ocen.

nazaj