IJZ2 - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

nazaj

 

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO3MIZS_logo 3RIC_znaki_barvni2_nov2


S projektom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ2) Državni izpitni center (Ric) kot javni zavod sodeluje in omogoča strokovnim in vodstvenim delavcem na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja usposabljanja s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Na Ricu smo pripravili štiri sklope izobraževanj:

1. Sestavljanje kakovostnih šolskih testov, analiza in interpretacija dosežkov s pomočjo e-banke nalog RIC in predstavitev primerov dobre prakse
(osnovno usposabljanje)
Na usposabljanju bo učiteljem predstavljeno, kaj je treba upoštevati, če želimo sestaviti dobre naloge in teste, in kaj nam pri analizi testnih rezultatov povedo dosežki učencev. Pri razlagi bomo uporabili umerjene naloge z različnih predmetnih področij, ki so v e-banki nalog enostavno dostopne prek spleta. Učitelji se bodo naučili, kako podatke iz e-banke nalog uporabiti pri interpretaciji testnih rezultatov.

Izobraževanje je namenjeno kolektivom posameznih osnovnih šol.
Trajanje: 8 ur
Metode: predavanja in delavnice

(poglobljeno usposabljanje)
Na usposabljanju bo učiteljem prikazano na praktičnih primerih iz e-banke nalog, kako sestaviti šolske teste za različne namene (preverjanje znanja, ocenjevanje znanja, domače naloge …). Sestavili bodo svoj test, ga uporabili v razredu in dosežke svojih učencev analizirali. Primerjali jih bodo z rezultati na nacionalni ravni in ugotavljali močna in šibka področja znanja učencev. Pridobljeno dodatno znanje jim bo omogočilo izboljšati poučevanje in učenje.

Izobraževanje je namenjeno kolektivom posameznih osnovnih šol.
Trajanje: 24 ur (8 + 8 + 8)
Metode: predavanja, delavnice in e-izobraževanje

2. Uporaba dosežkov NPZ-ja kot priložnost za akcijsko raziskovanje učenja in poučevanja
(osnovno usposabljanje)
Želite ugotoviti doseganje zastavljenih učnih ciljev in spoznati možnosti načrtovanja učnega procesa na podlagi dosežkov NPZ-ja? Udeležite se izobraževanja in se s pomočjo računalniškega programa OrKa Ric naučite interpretirati osnovne statistične in vsebinske podatke o dosežkih učencev pri NPZ-ju.

Izobraževanje je namenjeno kolektivom posameznih osnovnih šol.
Trajanje: 8 ur
Metode: predavanja in delavnice

(poglobljeno usposabljanje)
Želite pripraviti statistično in vsebinsko analizo dosežkov učencev na NPZ pri predmetu, ki ga poučujete? Udeležite se izobraževanja in se s pomočjo računalniškega programa OrKa Ric naučite interpretirati statistične in vsebinske podatke o dosežkih pri NPZ-ju, jih primerjati, urejati in povezovati. Na izobraževanju boste izdelali analize dosežkov vaših učencev in šole ter načrtovali nadaljnji učni proces. Spoznali boste uporabnost podatkov NPZ za dvig kakovosti učenja in poučevanja.

Izobraževanje je namenjeno kolektivom posameznih osnovnih šol.
Trajanje: 24 ur (8 + 8 + 8)
Metode: predavanja, delavnice in e-izobraževanje

3. Uporaba Orodja za analizo izkazanega znanja v srednjih šolah
(osnovno usposabljanje)
V srednjih šolah s splošno ali s poklicno maturo so zbrani podatki o dosežkih pri maturitetnih predmetih in o šolskih ocenah. Orodje RIC-a omogoča različne analize, primerjanje dosežkov z drugimi v enakih programih, ugotavljanje trendov, dodane vrednosti, vsebinske analize po nalogah ipd. Učitelji pri ravnatelju pridobite geslo za programsko Orodje za analizo izkazanega znanja v srednjih šolah in se usposobite za njegovo osnovno uporabo.

Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavcem srednjih šole, ki izvajajo splošno in poklicno maturo.
Trajanje: 8 ur
Metode: predavanja in delavnice

(poglobljeno usposabljanje)
Vse ravnatelje, pomočnike, svetovalce in učitelje srednjih šol, ki ste že uporabljali program Orodje za analizo izkazanega znanja v srednjih šolah, vabimo na usposabljanje za njegovo poglobljeno uporabo. Usposobili se boste za izdelavo in interpretacijo zahtevnejših analiz in kombinacij med njimi, primerjanje z drugimi, ugotavljanje trendov, dodane vrednosti, vsebinske analize po nalogah za šolo in oddelke v vaši šoli. Poudarek bo na interpretaciji in vrednotenju posamičnih analiz.

Izobraževanje je namenjeno strokovnim delavcem srednjih šole, ki izvajajo splošno in poklicno maturo.
Trajanje: 24 ur (8 + 8 + 8)
Metode: predavanja, delavnice in e-izobraževanje

4. Pridobivanje znanja za uporabo e-banke nalog RIC

(osnovno usposabljanje)

Na usposabljanju bo učiteljem predstavljeno, kako naj dostopajo do spletne aplikacije (tj. administracija uporabnikov) in s konkretnimi primeri predstavljena tehnična navodila za uporabo programa. Podrobneje bodo predstavljena vsebinska izhodišča spletnih aplikacij po predmetnih področjih zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja (splošna in poklicna matura ter NPZ). Učitelji se bodo spoznali s teoretskimi osnovami za razlago statističnih podatkov, ki so eden izmed pripomočkov za ugotavljanje in sestavljanje kakovostnih nalog. S pridobljenim dodatnim znanjem bodo lahko rezultate po nalogah v e-banki nalog primerjali z dosežki svojih učencev oz. dijakov.

Izobraževanje je namenjeno kolektivom posameznih osnovnih šol.
Trajanje: 8 ur
Metode: predavanja in delavnice

Udeležba na usposabljanjih je brezplačna. Prijavite se v spletni aplikaciji KATIS po predhodnem dogovoru z Državnim izpitnim centrom.

nazaj