Jezik narodne skupnosti

nazaj

Preverjanje znanja jezika narodne skupnosti je namenjeno strokovnim in administrativno-tehničnim delavcem v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom oziroma v dvojezičnih šolah in vrtcih, ki morajo v skladu z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI, Ur. l. RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) in s Pravilnikom o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 23/23), Pravilnikom o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah (Ur. l. RS, št. 23/23) in Pravilnikom o preizkusu znanja narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih (Ur. l. RS, št. 23/23) dokazati znanje italijanščine oziroma madžarščine.

 

Na preizkusih znanja se preverja sporazumevalna zmožnost kandidatov na ravneh B1, B2 in C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja (SEJO). Strukturo izpita, izpitne cilje, vsebine in način vrednotenja določajo Izpitni katalogi: Madžarščina/Italijanščina C1, Italijanščina B1, Madžarščina B1/B2.

Preizkusi znanja se praviloma izvajajo trikrat letno (februarja, junija in oktobra) na sedežu Državnega izpitnega centra.

Izpitni roki za leto 2024

Prijava k preizkusu znanja

Na preizkus znanja učnega jezika se kandidati prijavijo z izpolnjeno prijavnico, ki jo je najkasneje do sredine meseca pred izvedbo izpita treba oddati osebno na sedežu Državnega izpitnega centra ali poslati priporočeno po pošti na Državni izpitni center, Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov suzana.bitenc@ric.si. K preizkusu znanja lahko pristopijo samo kandidati, ki so prijavljeni in izpolnjujejo pogoje za pristop.

Stroške prvega opravljanja preizkusa znanja krije proračun Republike Slovenije. Če stroške opravljanja preizkusa znanja krijete sami, prijavi priložite tudi potrdilo o plačilu.

Strošek opravljanja preizkusa znanja in način plačila

Izvedba in ocenjevanje preizkusa znanja

Izvedbo in ocenjevanje preizkusa znanja določata Izpitni katalog (Madžarščina/Italijanščina C1Italijanščina B1Madžarščina B1/B2) in Izpitni red.  

Kandidati najkasneje v 15 dneh po opravljanju preizkusa znanja prejmejo javno veljavni certifikat o doseženi ravni znanja po SEJO. Kandidat, ki ni dosegel ravni znanja po SEJO, prejme interno obvestilo o dosežku na izpitu.

 

Vzorci izpitnega gradiva

nazaj