Člani komisij

nazaj

Na podlagi 19. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, poklicne kvalifikacije preverjajo in potrjujejo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.

Naloge komisije določa Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, natančneje pa jih določata Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence in Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Preverjanje in potrjevanje NPK izvaja tričlanska komisija (predsednik in dva člana), ki jo na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.


Naloge oz. pristojnosti komisije:

 • preverja in ocenjuje strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti;
 • vrednoti predložena dokazila in vrednoti zbirno mapo kandidata in vodi zapisnik o vrednotenju zbirne mape;
 • potrjuje poklicne kvalifikacije, v kolikor kandidat s predloženimi listinami v zbirni mapi izpolnjuje vse pogoje po katalogu;
 • napoti kandidata na preverjanje, v kolikor s predloženimi listinami v zbirni mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom in o vsebini preverjanja pisno obvesti kandidata v 15 dneh od pregleda zbirne mape;
 • v skladu s katalogom določi začetek in trajanje preverjanja. Preverjanje skupno ne sme trajati več kot 180 minut;
 • predsednik komisije pred začetkom preverjanja ugotovi istovetnost kandidata ter ga seznani s postopkom in merili preverjanja;
 • član komisije, ki ga določi predsednik vodi zapisnik na predpisanem obrazcu;
 • predsednik komisije podpiše certifikat;
 • v kolikor se kandidat preverjanja ne udeleži ali ne opravi, komisija v roku 8 dni od preverjanja izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne;
 • člani komisij o preverjanju in potrjevanju poročajo izvajalcu preverjanja in potrjevanja NPK.
   

Pri svojem delu je član komisije dolžan upoštevati etična načela člana komisije. Z njihovim upoštevanjem sprejema član komisije za preverjanje in potrjevanje NPK temeljna načela etičnega vedenja in temeljne etične vrednote, s katerimi želimo:

 • zagotoviti korektno in pošteno preverjanje in potrjevanje NPK;
 • prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom;
 • postaviti temelj strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in vljudnemu odnosu do kandidatov;
 • skrbeti za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja NPK.


Če Ric pri spremljanju komisije ugotovi, da predsednik komisije oz. član ni strokovno usposobljen za delo v komisiji oz. da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame licenco. 


Plačilo članov komisij

Izvajalec preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije poravna stroške imenovane komisije.
 

Za opravljeno delo prejmejo predsednik in člani komisije plačilo v skladu z metodologijo oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, ki je priloga Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

GRADIVA

 • Licence

  Preverjanje in potrjevanje za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji opravljajo
  člani komisije. Predsednik in člani komisije morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo po štirih letih obnoviti.

  Javni razpisi za člane komisij so objavljeni na straneh Informacijskega središča za nacionalne poklicne kvalifikacije  https://www.nrpslo.org/za-komisije/javni-razpis-za-clane-komisije
   

  Kdo lahko pridobi licenco za člana komisije?
  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi vsak, ki ima:

  • s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo;
  • zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki;
  • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.

  Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.

  Kakšen je postopek pridobitve licence?
  Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa Rica, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi listo članov komisij za vsak katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov Ric imenuje komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje.
   

  Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
  Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)

  Izjava o samoizločitvi (pdf)
  Izjava o samoizločitvi (word)
   

  Obnovitev licence
  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je potrebno obnoviti vsake 4 leta.

  Ker zakon določa, da morajo imeti kandidati za člana komisije vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki, je treba vlogi za obnovitev licence priložiti dokazilo, ki potrjuje zadnje delovne izkušnje.

  Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
  Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)
   

 • Imenovanje komisij

  Imenovanje komisije določa 3. člen Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence

  Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij obvesti Državni izpitni center o možnih rokih preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo s sklepom določi Državni izpitni center za vsako posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicne kvalifikacije. V sklepu določi tudi naloge komisije skladno s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Izvajalec ne sme vplivati na imenovanje članov komisij. in mora s komisijo sodelovati.

  Predsednik in dva člana komisije so določeni iz liste članov komisij.
   

  Izločitev člana komisije

  Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah določa, da kot član komisije ali predsednik komisije ne sme sodelovati oseba, ki je:

  • v času preverjanja delodajalec kandidatu;
  • v času preverjanja solastnik podjetja, obratovalnice, prodajalne, lokala ali sodelavec kandidatu;
  • v sorodstvu s kandidatom v ravni ali stranski vrsti do 3. kolena ali njegov zakonec oziroma zunajzakonski partner.

  V komisiji ne sme biti več kot en član, ki je izvajal program usposabljanja in izpopolnjevanja oziroma pripravljal kandidata na preverjanje.

  Če obstajajo okoliščine za izločitev predsednika ali člana komisije, ki izhajajo iz razlogov določenih v zakonu, mora komisija o tem nemudoma obvestiti izvajalca in Državni izpitni center. 


  Kontaktna oseba:

  Telefon: 01 5484627
   

  Preklic epidemije SARS –CoV-2: Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po 1.6.2020

  Državni izpitni center je na osnovi priporočil NIJZ, objavljenih na spletni strani

  https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 , pripravil Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, ki so bila usklajena z NIJZ in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Priporočila veljajo do preklica.

  Povezava na dokumente:

  Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

  Priloga: Izjave udeležencev v postopu preverjanja in potrjevanja NPK

 • Preverjanje

  Postopek preverjanja in potrjevanja NPK v korakih                                                                              
  Na posvetih za člane komisij 2015 je MDDSZ pripravilo Postopek preverjanja in potrjevanja NPK v korakih.
   

  Navodila za izpolnjevanje zapisnikov preverjanja NPK:
  Objavljeni so veljavni zapisnik in ocenjevalni obrazci ter navodila za izpolnjevanje.

  Navodila za izpolnjevanje zapisnika za komisijo
  Navodila za pripravo zapisnika za izvajalce
  Zapisnik preverjanja
  Ocenjevalni obrazec za pisno preverjanje
  Ocenjevalni obrazec za ustno preverjanje
  Ocenjevalni obrazec za praktično preverjanje
   

  ZLOŽENKE - priprava nalog za preverjanje:
  Pisno preverjanje: Priprava pisnega testa
  Pisno preverjanje: Priprava nalog glede na Bloomovo taksonomijo
  Pisno preverjanje: Tipi nalog v pisnem testu
  Praktično preverjanje: Priprava naloge z zagovorom za praktično preverjanje
  Ustno preverjanje: Priprava vprašanj


  ZLOŽENKE - postopki pri NPK:
  Postopek pridobitve certifikata
  Postopek vpisa izvajalca v register
  Postopek pridobitve licence za člana komisije
  Postopek obnovitve licence za člana komisije
  Postopek imenovanja komisij za preverjanje in potrjevanje NPK
  Etična načela članov komisij

  Smernice za spremljanje zakonitosti in strokovnosti dela komisij

  Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK
  Ne glede na Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, ki smo jih objavil na naši spletni strani dne 28. 5. 2020, je pri postopkih preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij potrebno upoštevati predpise vlade in navodila NIJZ, glede na epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji.

  Priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja za NPK za kandidate s posebnimi potrebami
  Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
  Vloga

 • Banka nalog

  Banka nalog je zaprtega tipa in je dostopna samo članom komisij.

  Dostop do banke nalog je mogoč za člane NPK, pri katerih je banka nalog že vzpostavljena
  BANKA NALOG

   

  Kontaktne osebe:

  Telefon: 01 5484636


  Telefon: 01 5484688

 • Usposabljanja

  PRIJAVA NA USPOSABLJANJE ZA ČLANE KOMISIJ
  Člani komisij se lahko prijavijo na nadaljnja usposabljanja in posvete preko elektronske prijave
  ELEKTRONSKA PRIJAVA 
   

  Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij določa, da se mora član komisije v roku do izteka licence najmanj enkrat udeležiti ali izvesti eno od navedenih dejavnosti stalnega strokovnega usposabljanja.

  Za strokovno usposabljanje in razvoj se štejejo naslednje dejavnosti, ki so povezane s posamezno NPK ter teorijo in načeli preverjanja poklicnih kompetenc:

  • dokazila o delu v stroki;
  • dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki;
  • udeležba ali predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini;
  • objava članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji;
  • študijska potovanja ali obiski v tujini;
  • nagrade relevantnih institucij za dosežke, ki so neposredno povezani s standardi znanja in spretnosti s področja poklicne kvalifikacije.


  Kompetence člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK
  Za kvalitetno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij potrebujejo člani komisij ustrezna znanja in spretnosti – kompetence.

  Poklicne kompetence, ki jih mora imeti član komisije predpisuje katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti s kadrovskimi pogoji za vsako posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo, kjer je navedena stopnja izobrazbe in delovne izkušnje. Član komisije mora skrbeti za kontinuirano obnavljanje svojih poklicnih kompetenc, saj mora ob podaljšanju licence predložiti dokazilo o delovnih izkušnjah v stroki v zadnjih petih letih. 

  »Mehka znanja« so spretnosti, ki jih člani komisij delno pridobijo na usposabljanju za člana komisije in nadalje na dodatnih usposabljanjih.

  Z izrazom »mehka znanja« razumemo predvsem:

  • komunikacijske spretnosti (spretnosti verbalne in neverbalne komunikacije),
  • spretnosti poslušanja(pozorno poslušati kandidata in postavljati jasna vprašanja),
  • zmožnosti empatije, vzpodbude, dajanja podpore kandidatu,
  • strpnosti, zmožnosti samorefleksije,
  • evalvacijske spretnosti (dajanja povratne informacije kandidatu o njegovih dosežkih).


  Za zagotavljanje kakovosti in eksternosti preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij potrebuje član komisije tudi znanja in spretnosti s področja ocenjevanja (kompetence ocenjevanja), kamor štejemo kompetence za vrednotenje zbirne mape ter kompetence vrednotenja neposrednega preverjanja. 

  Kompetence vrednotenja zbirne mape zajemajo:

  • vrednotenje dokazil v zbirni mapi po ustreznih kriterijih (avtentičnost, verodostojnost, itd.)
  • vrednotenje doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti na osnovi dokazil,
  • izbor naloge za neposredno preverjanje s katerim bo kandidat dokazal doseganje strokovnih znanj in spretnosti, ki jih ni dokazal v zbirni mapi,
  • pisanje objektivnega poročila vrednotenja zbirne mape.
    

  Kompetence vrednotenja neposrednega preverjanja (na delovnem mestu, simulacija vlog) zajemajo:

  • opazovanje kandidatovih strokovnih kompetenc (glede na postopek, glede na  izdelek),
  • primerjavo in vrednotenje pokazanih strokovnih kompetenc s standardi navedenimi v katalogu,
  • evalvacijo procesa/izdelka glede na kakovost,
  • določitev kriterijev in meril za posamezne naloge (ocenjevalnih lestvic, kriterijev kvalitete, norm uspešnosti),
  • vrednotenje doseganja minimalnega standarda strokovnih znanj in spretnosti,
  • uporabo intervjuja (ustnega zagovora) za iskanje »skritega znanja« kandidata, ter postavljanje jasnih, razumljivih vprašanj
  • dajanje povratne informacije kandidatu kje “je dober”, kje “naj svoje strokovne kompetence še izboljša”,
  • pisanje zapisnika in ocenjevalnega obrazca,
  • analizo veljavnosti in zanesljivosti ocenjevalnih orodij.


  Posnetki preverjanja in potrjevanja NPK varnostnik - delo komisije:

  Potrjevanje zbirne mape I.
  Pisno preverjanje
  Praktično preverjanje z ustnim zagovorom I.

  Potrjevanje zbirne mape II.
  Praktično preverjanje z ustnim zagovorom II.

  Celoten posnetek preverjanja in potrjevanja


  Pri svojem delu je član komisije dolžan upoštevati etična načela člana komisije.

  Z njihovim upoštevanjem sprejema član komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij temeljna načela etičnega vedenja in temeljne etične vrednote, s katerimi želimo:

  • zagotoviti korektno in pošteno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom,
  • postaviti temelj strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in vljudnemu odnosu do kandidatov,
  • skrbeti za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


  Če Državni izpitni center pri spremljanju komisije ugotovi, da predsednik komisije oz. član ni strokovno usposobljen za delo v komisiji, oz. da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame licenco.

  Smernice za spremljanje zakonitosti in strokovnosti dela komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

  Državni izpitni center organizira posvete za člane komisij po posameznih področjih, kjer imajo člani komisij možnost izmenjati izkušnje pri preverjanju in potrjevanju in izpostaviti posamezna vprašanja ter dajati pobude za izboljšavo postopkov preverjanja in potrjevanj.


  Posveti za člane komisij z veljavno licenco
  Posveti za člane komisij so namenjeni izmenjavi mnenj o postopku preverjanja in potrjevanja posameznih NPK po področjih, pripravi priporočil za svetovalce za NPK, izvajalce in člane komisij z namenom zagotoviti večjo kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

  Člani komisij, ki se udeležijo posveta prejmejo potrdilo o udeležbi na posvetu, ki ga izda Državni izpitni center. Potrdilo lahko uveljavijo pri podaljševanju veljavnosti licence.

  Delavnice za člane komisij z veljavno licenc
  V okviru izvajanja zakonsko določenih nalog Skrb za razvoj metodologij in postopkov preverjanja in potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti in Skrb za nabor vprašanj in nalog v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, izvaja Ric delavnice za člane komisij za vzorčne skupine NPK.

  Člani delovne skupine prejmejo potrdilo o strokovnem sodelovanju, ki ga izda Državni izpitni center. Potrdilo lahko uveljavijo pri podaljševanju veljavnosti licence.


  Kontaktne osebe:

  Telefon: 01 5484636


  Telefon: 01 5484670

nazaj