Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi

nazaj

 

Logotip Evropskega socialnega sklada.Logotip Ministrstva za izobraževanje, znanost in športLogotip Rica.


Osnovni podatki

Naziv projekta: Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi

Termin izvajanja projekta: 2016 – 2021

Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Prijavitelj: Državni izpitni center

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

O projektu

Za projekt »Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi« (pogodba št. C 3330-16-319003 o sofinanciranju izvedbe operacije) je bil z neposredno potrditvijo izbran Državni izpitni center kot osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifični cilj 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Projekt je logično nadaljevanje projekta »E-vrednotenje in podpora banki nalog«, ki ga je Državni izpitni center izvajal v letih 2012-2014, kjer je elektronsko vrednotenje rešenih preizkusov znanja nacionalnega preverjanja v osnovni šoli povsem zamenjalo klasično vrednotenje na papirju. Z elektronskim ocenjevanjem pri maturi, ki ga postopoma uvajamo pri posameznih predmetih, želimo okrepiti objektivnost in zanesljivost ocenjevanja in prispevati k večji kakovosti, učinkovitosti in varnosti ocenjevanja izpitnih pol splošne mature. Ker so zunanji ocenjevalci večidel učitelji, platforma za e-ocenjevanja prispeva tudi h krepitvi njihovih IKT-kompetenc. Hkrati pripravljamo tudi analizo možnosti uvedbe e-ocenjevanja pri poklicni maturi, v okviru projekta pa smo tudi razvili in vzpostavili spletni servis za posredovanje rezultatov mature vpisni službi univerze.

 

Glavne aktivnosti oz. cilji pri razvoju e-ocenjevanja

1. Tehnična prilagoditev izpitnih pol za uporabo v programu za e-ocenjevanje

Prehod na e-ocenjevanje terja razmislek o primernosti posameznih tipov izpitnih nalog in oblikovni zasnovi izpitnih pol (npr. različne QR-kode na vsaki strani vsake natisnjene izpitne pole zagotavljajo sledljivost in omogočajo indeksiranje in kompletiranje skeniranega gradiva; način zapisovanja odgovorov vpliva na učinkovitost točkovanja ipd.). Izpitne pole so prilagojene in opremljene tako, da omogočajo digitalizacijo.

 

2. Najem licence in priprava računalniškega sistema za e-ocenjevanje; nadgradnja lastnega izpitnega informacijskega sistema in integracija s sistemom za e-ocenjevanje

Za e-ocenjevanje uporabljamo program RM Assessor angleškega podjetja RM Education, do katerega uporabniki dostopajo z uporabniškimi imeni in gesli. Ocenjevalci so razdeljeni v skupine, med ocenjevanjem pa jih vodijo in usmerjajo pomočniki glavnega ocenjevalca (PGO) in glavni ocenjevalec.

Hierarhija ocenjevanja

Pred začetkom ocenjevanja se v programu RM Assessor izvedeta moderacija navodil za ocenjevanje (na podlagi pregleda vzorca rešenih pol se dopolnijo rešitve nalog) in standardizacija ocenjevalcev (vsak oceni vzorec t. i. referenčnih izpitnih pol, ki so jih pred tem že ocenili članice in člani državnih predmetnih komisij; ocenjevalka ali ocenjevalec dobi povratno informacijo o svojem točkovanju in je glede na odstopanje od referenčnih točk samodejno ali z intervencijo PGO-ja potrjen/a za ocenjevanje). Med ocenjevanjem povratno informacijo ocenjevalcem zagotavljajo t. i. kontrolne izpitne pole, kadarkoli pa je preko sistema e-sporočil v programu RM Assessor možna tudi komunikacija s PGO-jem.

Potek postopkov pred ocenjevanjem.

Državni izpitni center preko novih modulov svojega informacijskega sistema in administrativnega vmesnika RM Assessorja pripravi, spremlja in analizira ocenjevanje posameznih predmetov.

 

3. Usposabljanje in podpora uporabnikom

Uporabniki lahko program RM Assessor kadarkoli preizkusijo v t. i. seznanitvenem načinu (na vzorcu starih rešenih izpitnih pol), zanje so bila izvedena tudi izobraževanja v obliki delavnic. Pripravljeni in redno posodabljani so priročniki za uporabo programa, v času ocenjevanja pa je organizirana telefonska tehnična podpora uporabnikom.

 

4. Priprava sistema za izvedbo e-vpogledov in e-ugovorov

V okviru projekta je bila vzpostavljena platforma za spletni vpogled v rezultate splošne mature za kandidate (https://matura.ric.si), preko spletne strani https://eric2.ric.si tudi izvedenci ugovore na oceno rešujejo elektronsko.

 

5. Informiranje in obveščanje javnosti

Informacije so uporabnikom dostopne na nadgrajenih spletnih straneh https://eric2.ric.si in https://matura.ric.si (dostop z uporabniškim imenom in geslom); razpisi za zunanje ocenjevalce so objavljeni na www.ric.si, informacije za srednje šole pa posredovane na letnih srečanjih s šolskimi maturitetnimi komisijami in ravnatelji ter preko e-pošte.

nazaj