Kandidati

nazaj

Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji je javna listina

 • nacionalna poklicna kvalifikacija se izkazuje z javno listino, pridobljeno v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.
 • Javne listine (certifikati), pridobljene v skladu z zakonom, se upoštevajo pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe skladno s predpisi, ki urejajo to področje.


Nacionalne poklicne kvalifikacije so namenjene:

 • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi;
 • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti);
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.
 • Pridobitev certifikata

  Kako pridobiti certifikat?
  Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (shema):

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti,
  • na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način.


  Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata
  Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji lahko pridobi oseba, ki:

  • je stara najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazuje ustrezne delovne izkušnje;
  • izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom.


  Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
  Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij izvaja tričlanska komisija (predsednik in dva člana), ki jo na zahtevo izvajalca imenuje Ric.

  Komisija najprej ovrednoti zbirno mapo (portfolio) kandidata, katere strukturo predpiše CPI:

  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, mu potrdi poklicno kvalifikacijo.
    
  • Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev iz kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ga napoti na neposredno preverjanje. O obsegu znanj in spretnosti , ki jih mora kandidat dokazati v postopku preverjanja, komisija pisno obvesti kandidata. Način neposrednega preverjanja znanj in spretnosti določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

  O ugotovitvah komisije se piše zapisnik na predpisanih obrazcih, ki so priloga Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Preklic epidemije SARS –CoV-2: Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po 1.6.2020

  Državni izpitni center je na osnovi priporočil NIJZ, objavljenih na spletni strani

  https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 , pripravil Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, ki so bila usklajena z NIJZ in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Priporočila veljajo do preklica.

  Povezava na dokumente:

  Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

  Priloga: Izjave udeležencev v postopu preverjanja in potrjevanja NPK

 • Roki preverjanja in potrjevanja

  Kraj in rok preverjanja in potrjevanja
  Kraj preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter rok za prijavo in odjavo izvajalec sporoči Državnemu izpitnemu centru ter jih objavi na straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

  Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti, in to vsaj enkrat v 12 mesecih.

  Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.

  Koledar preverjanj
   

  Preklic epidemije SARS –CoV-2: Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij po 1.6.2020

  Državni izpitni center je na osnovi priporočil NIJZ, objavljenih na spletni strani

  https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19 , pripravil Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK, ki so bila usklajena z NIJZ in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Priporočila veljajo do preklica.

  Povezava na dokumente:

  Higienska priporočila za izvedbo postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

  Priloga: Izjave udeležencev v postopu preverjanja in potrjevanja NPK

Primeri vprašanj
 • Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 6718282011

  Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 6718282011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka 6718282011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


  1.  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor.


  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   Tabela meril za ocenjevanje

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo


  3PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  4.  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 0531511011

  Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 0531511011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica 0531511011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard. 


  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor.


  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   Tabela meril za ocenjevanje

  Izločilna merila

  • nepoznavanje slovenskih drevesnih in grmovnih vrst,
  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme,
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo.


  3.  PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE
  4.  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Gozdarski sekač/gozdarska sekačica 3540122011

  Gozdarski sekač/gozdarska sekačica 3540122011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Gozdarski sekač/gozdarska sekačica 3540122011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija: 

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard. 
    

  1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor.
    

  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  Tabela meril za ocenjevanje

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme,
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo.


  3. PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 5530117011

  Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 5530117011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 5530117011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   

  1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor

   

  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo
  • nepravilna izdelava vozlov in privezov
  • neobvladovanje tehnike plezanja na drevo oziroma podporo

   
  PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Hmeljar/hmeljarka 3813830011

  Hmeljar/hmeljarka 3813830011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Hmeljar/hmeljarka 3813830011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

   

  1.       Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


  1.2. Načini preverjanja

  • storitev z zagovorom.


  2.  Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
  • upoštevanje fitosanitarnih predpisov,
  •  upoštevanje pravil o požarni varnosti,
  •  upoštevanje dobre kmetijske prakse.

   

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

   Tabela meril za ocenjevanje.

  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

   

   

 • Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 7055407011

  Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 7055407011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva 7055407011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1.  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


  1.2. Načini preverjanja

  • praktično preverjanje z zagovorom.


  2. Merila preverjanja

   Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje sanitarno-higienskih predpisov.


  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE:
  Obrazec 1
  Obrazec 2
  Obrazec 3

   

   

 • Izdelovalec/izdelovalka sladic 4608374011

  Izdelovalec/izdelovalka sladic 4608374011


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Izdelovalec/izdelovalka sladic 4608374011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti
   

  1.1.Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja

  • Praktično preverjanje z zagovorom.


  2. Merila preverjanja

  Tabela meril za ocenjevanje. 

  Izločilna merila: 

  • neupoštevanje sanitarno-higienskih predpisov  3.PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE:
  Obrazec 1
  Obrazec 3
  Obrazec 4

 • Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 7526066011

  Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 7526066011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva 7526066011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1.       Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko: 

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja

  • Praktično preverjanje z zagovorom.
    

  2.       Merila preverjanja

   Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje sanitarno-higienskih predpisov
    

   

  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE:
  Obrazec 1
  Obrazec 3
  Obrazec 4

 • Kletar/kletarka 6210.013.5.1

  Kletar/kletarka 6210.013.5.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Kletar/kletarka 6210.013.5.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Storitev z zagovorom.
   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo energije, materiala in časa,
  •  komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje smernic dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino.

          

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

   Tabela meril za ocenjevanje.

  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Konjar/konjarka 6210.019.4.021

  Konjar/konjarka 6210.019.4.021
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Konjar/konjarka 6210.019.4.021, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1.       Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  1.2. Načini preverjanja

  • storitev z zagovorom
    

   2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  •  pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
  • upoštevanje veterinarsko-sanitarnih predpisov,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

   
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

   Tabela meril za ocenjevanje.


  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Mladinski delavec/Mladinska delavka 3365545011

  Mladinski delavec/Mladinska delavka 3365545011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Mladinski delavec/Mladinska delavka 3365545011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  •  prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja

  A.  Komisija bo kandidata preverjala z metodo pisni izdelek z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

  • načrtuje programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi,
  • izvaja programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi,
  • vrednoti programe mladinskega dela,
  • izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.


  Kandidat lahko izdela pisni izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno, določi komisija po pregledu osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka. 

  B.  Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih del:

  • vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo,
  • deluje z mladimi v skupinah in timih,
  • omogoča mladim pridobivanje kompetenc.


  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev opravljenega dela, in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska delavka.


  2. Merila preverjanja

  Način preverjanja A:

  Tabela meril za ocenjevanje. 

   Način preverjanja B:

  Tabela meril za ocenjevanje.

  3. PRIPOROČILA ZA PRIRPAVO OSEBNE ZBIRNE MAPE  

  4. NAČIN PREVERJANJA A: PISNI IZDELEK

  5. NAČIN PREVERJANJA B : PRAKTIČNO PREVERJANJE

  6. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE
  Obrazec 1
  Obrazec 2
  Obrazec 3
  Obrazec 4
  Obrazec 5

 • Negovalec/negovalka dreves na višini (7536515011)

  Negovalec/negovalka dreves na višini (7536515011)
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Negovalec/negovalka dreves na višini (7536515011) , ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko komisija:
   

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


  1.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.


  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.


  IZLOČILNA MERILA:

  -  NEPOZNAVANJE NAJPOGOSTEJŠIH DREVESNIH VRST V SLOVENIJI (20 DREVESNIH VRST PREPOZNATI V NARAVI ALI NA PODLAGI SLIK OZIROMA VZORCEV)

  -       NEPOZNAVANJE OSNOVNIH PLEZALNIH VOZLOV

  -   NEPOZNAVANJE NAJPOGOSTEJŠIH DREVESNIH BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV, PRISOTNIH V SLOVENIJI

  -       NEPOZNAVANJE PRAVILNIH REZOV VEJ IN VRHOV Z ROČNO IN MOTORNO ŽAGO

  -       NEUPORABA OSEBNE VAROVALNE OPREME

  -       NEUPOŠTEVANJE PRAVILA DVOJNEGA VAROVANJA MED DELOM

  -       DELO Z MOTORNO ŽAGO Z ENO ROKO

  -      NEUSTREZNA IZBIRA SIDRIŠČA ZA VSTOPNO VRV – BREZ PREIZKUSA DVEH OSEB/NEUSTREZNOST VEJE (SUHA, TANKA …)

  -       NEUSTREZNA NAMESTITEV SIDRIŠČA ZA DELOVNO VRV

  -       POTEK DEL BREZ ZAVAROVANEGA DELOVIŠČA POD DREVESOM

  -       NEUPOŠTEVANJE NEVARNE CONE PRI IZVEDBI REZOV

  -       NEPRIMERNA STABILIZACIJA DVIGALA

  -       NEUPOŠTEVANJE PRAVILA O STALNEM VAROVANJU PRI DELU NA DREVESU IN NA DVIGALU

  -   NEUSTREZNA PLEZALNA OPREMA (BREZ OZNAKE CE – EVROPSKI CERTIFIKAT,NEPRIMERNA, POŠKODOVANA)

  3.  PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE 

  4.  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa 1432656011

  Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa 1432656011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Odkupovalec odpremnik/odkupovalka odpremnica lesa 1432656011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje z zagovorom.


  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  Tabela meril za ocenjevanje. 

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme,
  • nepoznavanje drevesnih vrst po lubju in lesu.

   

  3. PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 7841777011

  Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 7841777011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 7841777011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.
    

  2.       Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

  2.1 Pisno preverjanje
       Merila ocenjevanja:

  •    točnost odgovorov,
  •    strokovnost in zakonitost,
  •    poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  •    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

       Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
   

  2.2  Ustno preverjanje
        Merila ocenjevanja:

  •    točnost odgovorov,
  •    strokovnost in zakonitost,
  •    poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  •    jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

   
        Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.
   

  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

   

  Izločilna merila

  • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja,
  • nepoznavanje operaterskega dela,
  • nepoznavanje postopkov varovanja,
  • nepoznavanje oblik pravilnega komuniciranja z zaposlenimi, naročniki, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami,
  • nepoznavanje ukrepov v varnostnih situacijah v varnostnonadzornem centru,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA ( PRETEKLI KATALOG)

  4. PRIMER PRAKTIČNE NALOGE (PRETEKLI KATALOG)

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Papirničar/Papirničarka 2041871011

  Papirničar / Papirničarka 2041871011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Papirničar / Papirničarka 2041871011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

   

  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme,
  • ustni zagovor.

   

   

  Merila preverjanja

  Merila, ki jih je pri preverjanju treba upoštevati:

  • priprava kandidata na delo
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • racionalna poraba časa in materiala,
  • kontrola opravljenega dela,
  • kakovost opravljenega dela,
  • pravila o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
  • pravila za delo na napravah, s priborom in z orodji,
  • razumevanje dokumentacije in ustrezno shranjevanje le-te,
  • strokovna komunikacija.

  Izločilna merila:

  • kandidat ne upošteva pravil za varno delo,
  • kandidat ne sme biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc,
  • kandidat odkloni podpis izjave za varno delo v laboratoriju.

  Tabela meril za ocenjevanje.

  PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 1448636011

  Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 1448636011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Papirniški tehnolog/papirniška tehnologinja 1448636011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.

   

  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično delo – v laboratorijskem merilu in/ali simulacije in/ali blok sheme,
  • ustni zagovor.

   

  Merila preverjanja

   

  Merila, ki jih je pri preverjanju treba upoštevati:

  • priprava kandidata na delo
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • racionalna poraba časa in materiala,
  • kontrola opravljenega dela,
  • kakovost opravljenega dela,
  • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil za delo na napravah, s priborom in z orodji,
  • razumevanje dokumentacije in ustrezno shranjevanje le-te,
  • strokovna komunikacija.
  • Izločilna merila:
  • kandidat ne upošteva pravil za varno delo,
  • kandidat ne sme biti pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc,
  • kandidat odkloni podpis izjave za varno delo v laboratoriju.

  Tabela meril za ocenjevanje.

   

   

  PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Pivovar/pivovarka 6507410011

  Pivovar/pivovarka 6507410011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Pivovar/pivovarka 6507410011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  •  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ko jo komisija ovrednoti in vsebine kataloga prizna delno ali v celoti. 
  • Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Praktično preverjanje z zagovorom.
    
    

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • izdelavo idejne zasnove tehnološkega procesa
  • izbor in pripravo surovin             
  • izbor, pripravo in uporabo pripomočkov/opreme
  • higieno in varno delo
  • varčnost, natančnost priprave izbranih surovin in pravilno uporabo pripomočkov ter opreme
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja in pravil o požarni varnosti
  • samostojnost pri delu in upoštevanje določenega zaporedja opravil
  • strokovno ustreznost, celovitost in preglednost dokumentacije
  • zagovor opravljenega dela po zastavljenih vprašanjih

   
  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa: 

   Tabela meril za ocenjevanje.


  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Pletar/pletarka 8242142011

  Pletar/pletarka 8242142011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Pletar/pletarka 8242142011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Praktično preverjanje in zagovor.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Pletar/pletarka.
   

  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.


  Izločilna merila:

  • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov.

   

   

   

  3. PRIMER NALOG ZA PREVERJANJE (video posnetki)

  1. Pletenje izdelkov iz ličja:

  1.1 Priprava za pletenje  iz ličja:

  1.2 Pletenje iz ličja:

  2. Pletenje izdelkov iz slame:

  2.1 Priprava za pletenje iz slame:

  2.2 Pletenje iz slame

  3. Pletenje izdelkov iz šibja:

  3.1 Priprava šibe:

  3.2 Pletenje košare iz šibe

  3.3 Izdelava košare iz viter z lesenim dnom (video)

   


  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Poljedelec/poljedelka 6210.008.4.1

  Poljedelec/poljedelka 6210.008.4.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Poljedelec/poljedelka 6210.008.4.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Storitev z zagovorom.

    

  2. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno uporabo materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse.
    

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje. 


  3.PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 7723015021

  Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 7723015021
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 7723015021, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.
   

  2.       Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

  • razumevanje projektne in tehnične dokumentacije,
  • upoštevanje projektne in tehnične dokumentacije,
  • uporabnost in kakovost predloga projekta varovanja,
  • upoštevanje načela racionalnosti porabe materiala in energije,
  • poznavanje naprav za tehnično varovanje in njihovega delovanja,
  • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje.

   


  Izločilna merila:

  • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov,
  • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom.
    

   

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Tabela meril za ocenjevanje.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Posrednik/posrednica nepremičnin 12746282

  Posrednik/posrednica nepremičnin 12746282


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746282), ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1.  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   
  1.2. Načini preverjanja

  • pisno preverjanje in
  • praktično preverjanje z zagovorom

  Pisno preverjanje predstavlja 50 % skupne ocene preverjanja, pri čemer mora kandidat na pisnem delu doseči najmanj 60 % točk kot pogoj, da lahko opravlja praktično preverjanje z zagovorom. Kandidat v praktični nalogi po izboru komisije za preverjanje ob podatkih iz javnih evidenc demonstrira obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po merilih poklicnega standarda. Ob praktični nalogi poteka tudi ustni zagovor, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom.


  2.  Merila preverjanja

   Tabela meril za ocenjevanje.

   3.  PRIMER VPRAŠANJ ZA PISNO PREVERJANJE

  Primeri vprašanj za pisno preverjanje

 • Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431

  Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način 61002431, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku
   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo na izvedbo naloge,
  • uporabo pripomočkov,
  • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost izdelka,
  • racionalno porabo materiala in energije,
  • upoštevanje smernic dobre higienske prakse (HACCP),
  • skrb za okolje,
  • poznavanje tehnik prodaje izdelkov in načinov predstavitve na sejmu.

   

  Izločilno merilo:

  • neupoštevanje smernic dobre higienske prakse (HACCP)


  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Tabela meril za ocenjevanje.

   

  3. PRIMERI NALOG ZA PREVERJANJE (video posnetki)

  1. Molža (video)

  2. Delo v sirarni
  2.1. Priprava osebja za delo v sirarni (video)
  2.2. Izdelava jogurta (video)
  2.3. Izdelava masla (video)
  2.4. Izdelava sira (video)
  2.5. Čiščenje opreme v sirarni (video)
   

   

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Prometnik/prometnica v cestnem prometu 8400.017.5.1

  Prometnik/prometnica v cestnem prometu 8400.017.5.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Prometnik/prometnica v cestnem prometu 8400.017.5.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • poznavanje zmožnosti transportnih sredstev z njihovimi tehničnimi izvedbami in obremenitvami ter varnostnimi lastnostmi,
  • razumevanje tehnične dokumentacije z izrazoslovjem pojmov transportnih sredstev,
  • obvladovanje organiziranja specifičnih prevozov,
  • obvladovanje  informacijske in komunikacijske tehnologije.

   
  Deli preverjanja v %:

  • pisno preverjanje: 40 %,
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %.

     Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.  

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik (8048327011)

  Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik (8048327011)


  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Skupnostni tolmač za albanski jezik/skupnostna tolmačka za albanski jezik (8048327011), ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.


  1.  Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   
  1.2. Načini preverjanja

  Praktično preverjanje z zagovorom.

  Preverjanje tolmačenja z zagovorom, ki vsebuje:

  • tolmačenje iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
  • tolmačenje iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom
    

  Prevajanje krajšega besedila z zagovorom, ki vsebuje:

  • prevod krajšega besedila iz slovenskega jezika v albanski jezik z ustnim zagovorom
  • prevod krajšega besedila iz albanskega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom
    

  2.  Merila preverjanja

   Tabela meril za ocenjevanje.

   Tabela meril za ocenjevanje.

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje temeljnih zahtev mednarodnih etičnih standardov za skupnostno tolmačenje,
  • vsebinsko nerazumljivo tolmačenje albanskega jezika v slovenski jezik,
  • vsebinsko nerazumljivo tolmačenje slovenskega jezika v albanski jezik.

   

  3.  NAVODILA KANDIDATOM

   Navodila kandidatom za preverjanje

 • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu 32575251

  Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu 32575251, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1 Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 

   

  1.2 Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje.

   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je treba upoštevati:

  • pripravo kandidata/kandidatke na delo,
  • odnos do dela z ljudmi,
  • ustrezen pristop k problemu, težavi, stiski uporabnika,
  • uporabo ustreznih pripomočkov,
  • upoštevanje in obvladovanje pravilnega zaporedja opravil,
  • kakovost opravljene storitve,
  • situaciji primerno komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu (vključuje potrebno raven upoštevanja sanitarno-higienskih predpisov),
  • ustrezen način posredovanja informacij in poročanja o delu,
  • upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela v socialni oskrbi,
  • čustveno in osebnostna stabilnost.

   

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • neupoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela v socialni oskrbi,
  • neprimeren odnos do dela z ljudmi,
  • nepoznavanje, opustitev in nepravilna izvedba nudenja pomoči.

   

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Tabela meril za ocenjevanje.<br />
<br />

   

  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 6210.018.6.021

  Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 6210.018.6.021
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo 6210.018.6.021, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje. 
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Zagovor seminarske naloge ter obvladovanje praktičnih in teoretičnih znanj.


  Priprava  seminarske  naloge

  Seminarska naloga je pripravljena v pisni obliki in vsebuje sledečo zasnovo:

  1. Predstavitev obrata (hlev, oprema, pogoji dela...).

  2. Predstavitev  in opredelitev konj po namenu v predstavljenem obratu.

  3. Delovni program (tekmovalni program, turistični program, šolski program, rejski program … po lastni izbiri).

  4. Organizacijski, poslovni in finančni načrt obrata.

  5. Zaključek.

  6. Viri.

   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju  je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno rabo materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

   

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

   Tabela meril za ocenjevanje.


  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 7828188011

  Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 7828188011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Upravljalec/upravljalka strojev za strojno sečnjo in izvoz lesa z zgibnim polprikoličarjem 7828188011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in lahko prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti, če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • praktično preverjanje in zagovor

   

  2. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.
   

  Izločilna merila

  • neuporaba predpisane osebne varovalne opreme
  • neupoštevanje pravil varnega dela s stroji in z delovno opremo.

   

  3. PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 4781123011

  Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 4781123011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 4781123011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno     celotni poklicni standard.


  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

   

  2. Merila preverjanja

  2.1 Pisno preverjanje
       Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

   Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

   

  2.2  Ustno preverjanje
        Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

   Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.

   

  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
   

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje metodologij za pripravo ocene stopnje tveganja, ogroženosti in varnostnih tveganj,
  • nepoznavanje ukrepov in varnostnikovih dolžnosti,
  • nepoznavanje zakona o zasebnem varovanju,
  • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
  • nepoznavanje temeljnih pravil za organiziranje varovanja.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMERI NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Varnostni tehnik/varnostna tehnica 0137844021

  Varnostni tehnik/varnostna tehnica 0137844021
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostni tehnik/varnostna tehnica 0137844021, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.
   

  2. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

  • razumevanje tehnične dokumentacije,
  • upoštevanje tehnične dokumentacije,
  • upoštevanje navodil za delo,
  • uporabnost predloga tehnične rešitve sistema za varovanje,
  • priprava in uporaba delovnih pripomočkov,
  • obvladovanje zaporedja opravil,
  • kakovost izvedbe naloge,
  • upoštevanje načela racionalnosti pri potrošnji materiala in energije,
  • poznavanje naprav za tehnično varovanje in poznavanju njihovega delovanja,
  • poznavanje tehničnih sistemov za varovanje.

   

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje oz. nepoznavanje varnostnih predpisov in standardov
  • neupoštevanje oz. nepoznavanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in predpisov o varstvu pred požarom

   

   


  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

   

   Tabela meril za ocenjevanje.

   


  3. PRIMER PISNEGA TESTA

   

  4. PRIMERI NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 6466544011

  Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 6466544011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka 6466544011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje je pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

   

  2. Merila preverjanja

  2.1 Pisno preverjanje
  Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika .

  Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk. 
   
  Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

  2.2 Ustno preverjanje
  Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.


  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

   Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
  • nepoznavanje razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,
  • nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,
  • nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov in drugih varnostnikovih sredstev,
  • nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMERI NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 8236026011

  Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 8236026011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica 8236026011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje je pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

   

  2. Merila preverjanja

  2.1 Pisno preverjanje
  -Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

  Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk. 
   
  Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

  2.2 Ustno preverjanje
  -Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

   

  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje ukrepov in drugih sredstev ter dolžnosti varnostnika,
  • nepoznavanje osnov predpisov na področju zasebnega varovanja,
  • nepoznavanje vrst notranjega nadzora,
  • nepoznavanje metod in postopkov notranjega nadzora,
  • nepoznavanje oblik varovanja,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
  • nepoznavanje obveznosti zagotavljanja notranjega nadzora.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMERI PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

   

 • Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011

  Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
    

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

   

  2. Merila preverjanja

  2.1 Pisno preverjanje
    Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.

  Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
   

  2.2 Ustno preverjanje
   Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov
  • strokovnost in zakonitost
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

  Ustno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 40 %.
   

  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
   

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje obveznih vsebin načrta varovanja,
  • neobvladovanje praktičnega postopka,
  • nepoznavanje ustreznih načinov kriznega komuniciranja,
  • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti osebnega varnostnika,
  • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMERI NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Varnostnik/varnostnica 4408258011

  Varnostnik/varnostnica 4408258011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Varnostnik/varnostnica 4408258011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje poteka pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.
   

  2. Merila preverjanja

  2.1 Pisno preverjanje
    Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov
  • strokovnost in zakonitost
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika

  Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.

  Pisno preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.
   

  2.2 Ustno preverjanje
   Merila ocenjevanja:

  • točnost odgovorov,
  • strokovnost in zakonitost,
  • poznavanje vsebin, ki predstavljajo izločilna merila,
  • jasnost izražanja in obvladovanje slovenskega jezika.
    

  2.3  Praktično preverjanje z zagovorom

  Tabela meril za ocenjevanje.


  Izločilna merila:

  • nepoznavanje ukrepov in drugih sredstev varnostnika,
  • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
  • nepoznavanje razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,
  • nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,
  • nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika,
  • nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju varnostnega dogodka.

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Viličarist/viličaristka 8400.014.3.1

  Viličarist/viličaristka 8400.014.3.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Viličarist/viličaristka 8400.014.3.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
  • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
  • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
  • obvladovanje določenega zaporedja dela,
  • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

   Deli preverjanja v %:

  • pisno preverjanje: 40 %
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %


  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.

  Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk. 

   

  3. PRIMER PISNEGA TESTA

  4. PRIMERI PRAKTIČNIH NALOG – POSTAVITVE POLIGONA

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE
  Obrazec 1
  Obrazec 2
  Obrazec 3
  Obrazec 4

 • Vinogradnik/vinogradnica 6210.011.4.1

  Vinogradnik/vinogradnica 6210.011.4.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Vinogradnik/vinogradnica 6210.011.4.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.

   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Storitev z zagovorom.
   

  2. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno uporabo materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse.
    

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

   Tabela meril za ocenjevanje.


  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Vodovarstveni nadzornik/vodovarstvena nadzornica 4157626011

  Vodovarstveni nadzornik/vodovarstvena nadzornica 4157626011
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Vodovarstveni nadzornik/vodovarstvena nadzornica 4157626011, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  1.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti. Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.
   

  1.2. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 45 minut) in praktično (simulacija z zagovorom v realnem okolju).
   

  2. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je treba upoštevati:

  • poznavanje predpisov s področja voda in okolja,
  • pripravo na izvedbo naloge,
  • uporabo orodij in pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost opravljenega dela,
  • ravnanje v skladu s predpisi o varstvu voda, okolja in narave,
  • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.
    

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje pooblastil vodovarstvenega nadzornika (kot so:izrek opozorila, izdaja plačilnega naloga, pravica do neoviranega dostopa na vodno ali priobalno zemljišče in vstop v vodne objekte ali naprave – namenjene posebni rabi vode, ugotavljanje istovetnosti osebe, zavarovanje kraja storitve kaznivega dejanja in sledov, izbiranje izjav in materialnih dokazov),
  • neuporaba ustrezne delovne opreme,
  • neupoštevanje pravil varnosti pri delu.


  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje.

   
  Preverjanje se izvede za tri sklope področij znanj, in sicer se za:

  1.    sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 1 iz točke 11 tega kataloga izvede praktično in ustno preverjanje;

  2.    sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 2 iz točke 11 tega kataloga izvede pisno in ustno preverjanje;

  3.    sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 3 iz točke 11 tega kataloga izvede pisno in ustno preverjanje.

  V sklopu 2. in 3. mora kandidat v pisnem in ustnem preverjanju doseči vsaj 60% točk.

   

  3.PRIMER PISNEGA TESTA

  4. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

 • Živinorejec/živinorejka 6210.009.4.1

  Živinorejec/živinorejka 6210.009.4.1
   

  Podlaga za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti Živinorejec/živinorejka 6210.009.4.1, ki je izdelan na osnovi poklicnega standarda.
   

  1. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  Storitev z zagovorom.
   

  2. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo,
  • pripravo in uporabo pripomočkov,
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
  • kakovost storitve,
  • racionalno uporabo materiala in časa,
  • komunikativnost,
  • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
  • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
  • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
  • upoštevanje dobre kmetijske prakse.
    

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Tabela meril za ocenjevanje. 

  3. PRIMER NALOGE ZA PREVERJANJE

  4. PRIMERI VPRAŠANJ ZA PREVERJANJE

  5. ZAPISNIK IN OBRAZCI ZA PREVERJANJE

nazaj