Komisije

nazaj

Za izvedbo zaključnega izpita so imenovani naslednji organi:

  • Državna komisija za zaključni izpit (DK ZI),
  • šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI),
  • šolske izpitne komisije za zaključni izpit (ŠIK ZI).


Državna komisija za zaključni izpit
Državna komisija za zaključni izpit ima predsednika ter osem članov; od tega predstavnika Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, predstavnika Zavoda RS za šolstvo, predstavnika Centra za poklicno izobraževanje, dva predstavnika pristojnih zbornic, predstavnika reprezentativnih sindikatov ter dva predstavnika s poklicnih šol.

člani
Nadja Ivšić, predstavnica sindikata
Mitja Korunovski, predstavnik zbornice
Boris Klančnik, predstavnik CPI
Tomaž Krajnc, predstavnik ZRSŠ
Iztok Leskovar, predstavnik šole
Ljubica Lukan, predstavnica MIZŠ
Darinka Martinčič Zalokar, predstavnica šole
Florjan Šamec, predsednik, predstavnik strokovne javnosti
Ana Žemva Novak, predstavnica zbornice


Državna komisija: 

  • koordinira, usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo zaključnega izpita (ZI),
  • določi seznam članov šolskih komisij za zaključni izpit (ŠK ZI) ter šolskih izpitnih komisij za zaključni izpit (ŠIK) iz vrst delodajalcev,
  • sprejme vmesno in letno poročilo o zaključnem izpitu.


Strokovno, tehnično in administrativno podporo DK ZI nudi Državni izpitni center, ki med drugim na osnovi lastne spletne aplikacije in izdelane metodologije pripravlja in spremlja statistiko uspeha dijakov ob zaključku izobraževanja. Sodeluje pri pripravi vmesnega in letnega poročila o zaključnem izpitu za posamezno šolsko leto.

Šolska komisija za zaključni izpit
Zaključni izpit na šoli vodi šolska komisija, ki jo imenuje ravnatelj.
Sestavljajo jo predsednik (to je ravnatelj, v organizacijah za izobraževanje odraslih pa vodja
izobraževanja odraslih), namestnik in najmanj trije člani. Eden od članov je lahko iz vrst delodajalcev s seznama, ki ga določi DK ZI.
Šolska komisija v sodelovanju z zbornicami in delodajalci določi kraj opravljanja izdelka oziroma storitve in zagovora.
Mandat šolske komisije traja eno šolsko leto.
Administrativna in strokovna dela za šolsko komisijo opravlja tajnik ŠK ZI.

Šolska izpitna komisija za zaključni izpit (ŠIK ZI)
Za izvedbo ustnega izpita in zagovora ravnatelj imenuje ŠIK ZI. Za izvedbo izpitov lahko ravnatelj imenuje več ŠIK ZI. ŠIK ZI je sestavljena iz predsednika, izpraševalca in največ dveh članov.
Člana iz vrst delodajalcev ravnatelj imenuje iz seznama, ki ga določi Državna komisija za zaključni izpit.
ŠIK ZI lahko deluje, če so navzoči predsednik, izpraševalec in najmanj en član.
Mandat ŠIK ZI traja eno šolsko leto.

nazaj