Splošne informacije

nazaj

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu.


Akti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi


Akti Državne komisije za splošno maturo
Pravila za izdelavo naloge pri splošni maturi
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature – laboratorijske vaje
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu ekonomija
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu geografija
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu umetnostna zgodovina
Pravila za izvedbo praktičnega dela izpita splošne mature pri predmetu zgodovina
Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta sodobni ples pri splošni maturi
Pravila za izvedbo izpitnega nastopa iz predmeta glasba pri splošni maturi
Pravila o prilagoditvah pri opravljanju izpitov splošne mature kandidatu, ki šole s slovenskim učnim jezikom v Republiki Sloveniji ni obiskoval ves čas šolanja
Pravila o upoštevanju točk pri izpitu splošne mature
Pravila o postopku imenovanja oz. razrešitve predsednika in članov državnih predmetnih komisij za splošno maturo
Pravila za delo izvedencev za obravnavo ugovorov na ocene pri splošni maturi
Pravila o uvedbi oziroma ukinitvi izbirnega predmeta splošne mature
Pravila pregledovanja izpitnega gradiva pri splošni maturi

Navodila za izvedbo postopka reševanja ugovora na način izračuna izpitne ocene pri splošni maturi

Navodila o sprejemu drugih kandidatov k posameznemu izpitu splošne mature ali splošni maturi v celoti
Navodila o ravnanju v primeru sorodstva predsednika oziroma članov državne komisije za splošno maturo in državnih predmetnih komisij za splošno maturo

 
Maturitetni izpitni katalogi
Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2024
Popravek k maturitetnemu izpitnemu katalogu za splošno maturo 2024
Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2025


Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2024
Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2025

Preglednica izpitnega gradiva za splošno maturo 2024
 

Varstvo osebnih podatkov
Obvestilo kandidatom splošne mature glede obdelave osebnih podatkov
 

Pogoji za opravljanje splošne mature

Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj,
  • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. Več informacij za 21-letnike


Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

  • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!


Izpitni roki in prijava

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj–junij) in jesenskem (avgust–september).

V marcu dijaki četrtih letnikov lahko opravljajo predmaturitetni preizkus (PMP), na katerem spoznajo tehnično plat izvedbe mature in ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu. Šole lahko izvedejo PMP za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na splošno maturo.

Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavijo na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature. T. i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljajo posamezni predmet splošne mature, se prijavijo na šoli.

Seznam šol, ki izvajajo izpite splošne mature v letu 2024

Več informacij za 21-letnike
Informacije o plačilu maturitetnih izpitov 2024


Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.


Opravljanje splošne mature v dveh delih

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku.

Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko kandidat opravlja v skladu s 27., 27. a, 27. b, in 27. c členom Zakona o maturi.

nazaj