Socialni partnerji

nazaj

Načelo socialnega partnerstva v srednjem poklicnem izobraževanju je eno izmed najpomembnejših organizacijskih oblik, ki je bilo uvedeno v izobraževalni sistem. Socialni partnerji imajo nepogrešljivo vlogo pri razvoju, potrjevanju in priznavanju poklicnih kompetenc in kvalifikacij na vseh ravneh izobraževanja. Lahko bi rekli, da je socialno partnerstvo garancija za kakovost izobraževanja, in generator učinkovitosti trga dela, saj se njihovo delovanje odraža s poklicnimi kompetencami, ki jih kandidati, ki se vključujejo v izobraževalni proces, pridobijo. Ker je sistem socialnega partnerstva relativno nova oblika sodelovanja je potrebno vlogo in vključenost socialnih partnerjev v izobraževalni proces spodbujati in nadgrajevati.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojim delovanjem in komuniciranjem z javnostmi podpira in promovira tradicionalne vrednote  svojega članstva:  delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti.  Skrbi za enakovredno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč in podporo.  Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati. 

Obrtniki in podjetniki so pomemben nosilec gospodarskega razvoja v Sloveniji in pomemben indikator potreb delovne sile na področju obrtništva. Zahteve obrtništva in podjetništva po strokovno usposobljenem in kvalitetnem kadru so iz dneva v dan večje, zato morajo biti izobraževalni programi odraz zahtev gospodarstva. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je s svojimi člani, kot izobraževalci pri praktičnem usposabljanju z delom in potencialnimi delodajalci, aktivno vključena v srednje poklicno izobraževanje in prav tako v samo uvajanje vajeniškega sistema izobraževanja. Pomen socialnega partnerstva se je z uvedbo vajeništva še povečal. Zaključni izpit je tako rekoč indikator doseženih poklicnih kompetenc bodočih kandidatov. Aktivna vloga predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije pri zaključnem izpitu je zelo pomembna, saj se pri zaključnih izpitih kaže nov kadrovski potencial v obrti in podjetništvu.

Gospodarska zbornica Slovenije
Gospodarska Zbornica Slovenije je ena najvplivnejših poslovnih organizacij v Sloveniji. Združuje 26 panožnih zbornic, ki predstavljajo vse pomembne industrijske panoge in ima 13 regionalnih zbornic v Sloveniji. GZS zagotavlja strokovno znanje in izkušnje iz različnih področij, ki so ključnega pomena za poslovno skupnost. GZS je partner vlade pri pripravi zakonodaje in strategij politike. Je tudi ključni akter na nacionalni ravni za področje izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja. GZS tako nudi informiranja in svetovanja s področja karierne orientacije mladih. Ponuja raznovrstno pomoč in podporo podjetjem. Med podpornimi dejavnostmi štejemo tudi strokovno podporo podjetjem pri uvajanju vajeniškega sistema in pomoč pri izvajanju vajeništva ter praktičnega usposabljanja z delom za dijake v podjetjih. Poleg sodelovanja s podjetji je GZS tesno povezan tudi s šolami, ki izvajajo vajeništvo in praktično usposabljanje z delom v Sloveniji. Preko vseh aktivnosti si prizadevamo, da bodo mladi izbrali program in način šolanja, ki jim bo omogočal lepo prihodnost. Želimo si, da bi že v času šolanja pridobili vsa ključna znanja, veščine in kompetence,  ter že na zaključnem izpitu izkazali dobro teoretično in praktično znanje, ki jim bo tudi kasneje na poklicni poti pomagalo pri udejanjanju njihovih poslovnih in osebnih ciljev. Posledično pa s tem vplivamo na boljšo gospodarsko rast in ugodno poslovno okolje.

Trgovinska zbornica Slovenije
Zaključni izpit je pomembna prelomnica za vsakega dijaka, saj se z njim zaključi nižje in srednje poklicno izobraževanje, z njim pa se ugotavlja dijakovo znanje, ki je pomembno za življenje in delo, za njegovo nadaljnje izobraževanje ter njegov poklicni in osebnostni razvoj. Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju s svojimi člani – predstavniki delodajalcev že vrsto let aktivno sodeluje na zaključnih izpitih na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalni program Trgovec.

Podobno kot na ravni Evropske unije, tudi za Slovenijo podatki kažejo na pomemben položaj in vlogo trgovinske dejavnosti znotraj nacionalnega gospodarstva. Trgovina namreč ustvari dobro tretjino vseh prihodkov od prodaje in se uvršča med največje delodajalce v nacionalnem gospodarstvu. Trgovinska zbornica Slovenije se kot članica Ekonomsko socialnega sveta in reprezentativna gospodarska zbornica, aktivno zavzema za ugodno, predvidljivo ter stabilno poslovno in zakonodajno okolje v Republiki Sloveniji, ki mora gospodarskim subjektom omogočati njihov razvoj ter konkurenčnost.

Zavedamo se, da je za nadaljnjo ugodno dinamiko v gospodarstvu ključnega pomena, da se ljudi v izobraževalnih procesih opremi z ustreznimi kompetencami za poklice današnjega časa ter prihodnosti. Menimo, da je vloga predstavnikov delodajalcev Trgovinske zbornice Slovenije na zaključnih izpitih zelo pomembna, kar potrjujejo tudi vsakoletna poročila predstavnikov delodajalcev na zaključnih izpitih, ki ocenjujejo, da njihova navzočnost prispeva k večji kvaliteti izpita, je spodbudna za kandidate, prav tako pa delodajalci lahko na ta način spremljajo bodoči kader, njihovo znanje in pripravljenost za opravljanje trgovskega poklica.

Sindikati

Seznam predstavnikov delodajalcev - š. l. 2023/2024

Vprašalnik za spremljanje na zaključnem izpitu v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju

 

nazaj