Organizacijska shema

nazaj

Državni izpitni center je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije. V devetčlanskem svetu je pet predstavnikov ministrstva za šolstvo in šport, predstavnik ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter trije predstavniki zaposlenih.

Organizacijsko je razdeljen na posamezne enote (sektorje). V izvedbo izpitov vključuje številne zunanje sodelavce, člane državnih strokovnih komisij in zunanje ocenjevalce. Center vodi direktor dr. Darko Zupanc.

Strokovne dejavnosti
Strokovnjaki za izpite za posamezna področja sodelujejo s predmetnimi in drugimi komisijami pri pripravi izpitnih katalogov in izpitnega gradiva ter pri izvedbi zunanjega ocenjevanja. Dajejo strokovno in tehnično-administrativno podporo. Odgovorni so za tehnično neoporečnost izpitnega gradiva ter za kakovost izvedbe ocenjevanja in izpitov. Vodja sektorja je dr. Andrejka Slavec Gornik.

Publicistika
Organizira in opravlja strokovna, tehnična in druga dela v zvezi s pripravo in tiskanjem izpitnih gradiv. Organizira in vodi pripravo prevodov izpitnega gradiva ter katalogov znanja v italijanščino in madžarščino. Skrbi za izdajo strokovnih gradiv in drugih publikacij založbe Rica, ki prek uredniškega dela, priprave in tiska publikacij, trženja in prodaje omogoča informiranje kandidatov, učiteljev in širše javnosti. Knjižnica Rica z izborom strokovne literature in z medknjižnično izposojo omogoča podporo razvojnemu in raziskovalnemu delu. Vodja sektorja je Joži Trkov.

Logistika
Organizira in pripravlja strokovna, tehnična in druga dela v zvezi s prijavami, distribucijo gradiva na šole in izvedbo izpitov na šolah. Nudi strokovno pomoč šolskim maturitetnim komisijam in kandidatom. Zagotavlja strokovno, tehnično in administrativno pomoč ostalim organizacijskim enotam Rica. Sodeluje v postopkih pri pripravi gradiva za ocenjevanje, vpogled v izpitno dokumentacijo, hranjenje izpitnega gradiva in pripravi strokovnih gradiv. Vodja sektorja je Polona Papler.

Informacijski center
Vzdržuje obsežno podatkovno bazo o kandidatih, šolah in izpitih. Izvaja statistične analize, potrebne za pripravo in objavo rezultatov. Pripravlja informacijsko podporo drugim dejavnostim centra, posebno zunanjemu ocenjevanju, logističnim operacijam, pripravi izpitnega gradiva ter analizam izpitnih podatkov in rezultatov. Postavil je obsežno in sodobno informacijsko tehnologijo v podporo izpitom, ki jo stalno vzdržuje in razvija. Vodja sektorja je mag. Matjaž Urank.

Raziskave in razvoj
Razvojno-raziskovalna enota v sodelovanju s strokovnim sektorjem in informacijskim centrom pripravlja analize rezultatov preverjanja znanja, simulacije pri načrtovanih spremembah in nudi strokovno podporo pri maturi. Razvojni projekti in raziskovalne naloge s področja zunanjega preverjanja znanja na vseh stopnjah izobraževanja otrok, mladine in odraslih so vodilo pri delu državnih izpitnih komisij in nadaljnjem strokovnem delu.

Nacionalne poklicne kvalifikacije
Na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij Ric skrbi za razvoj metodologije preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, koordinira delo izvajalcev preverjanja in vodi register izvajalcev, podeljuje licence članom komisij za preverjanje in imenuje komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Splošne dejavnosti
Nudi administrativno in strokovno podporo svetu centra, direktorju in drugim organizacijskim enotam centra ter državnim komisijam s področja zunanjega preverjanja znanja. Ureja kadrovske zadeve in poslovanje z dokumentarnim gradivom centra, pripravlja splošne akte, poslovnike, pogodbe, skrbi za vzdrževanje poslovnih prostorov. Izvaja vse postopke v zvezi z ugovori na ocene in vpogledi kandidatov v izpitno dokumentacijo pri splošni maturi. Vodja sektorja je Mateja Erjavec Lovšin.

Finančna služba
Opravlja vse finančno-računovodske funkcije centra, ki so potrebne za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti. Vodi finančno poslovanje državnih komisij in nudi računovodske storitve zunanjim sodelavcem centra na področju zunanjega preverjanja znanja skladno s statutom in pravilnikom o računovodstvu centra. Vodja službe je mag. Sabina Kristan.

nazaj