Vsa vprašanja

Zastavi vprašanje
 • Splošna matura
  Ali je na ustnem izpitu iz matematike na splošni mature dovoljena uporaba računala?

  Na ustnem izpitu iz matematike na splošni maturi in pri pripravi nanj uporaba računala ni dovoljena.

  Ali je odjava od posameznih izpitov možna?

  Odjava od posameznih izpitov splošne mature ni možna. Možna je odjava od celotne mature.

  Ali lahko pisni del iz glasbe opravim v spomladanskem roku, izpitni nastop pa v jesenskem?

  Izpit splošne mature kandidat opravlja v enem izpitnem roku. Kandidat lahko izjemoma opravlja maturo v dveh zaporednih rokih skladno s 27. členom Zakona o maturi.

  Ali se pri istem predmetu ugovor na oceno in ugovor na način izračuna izpitne ocene izključujeta?

  Ne. Oba ugovora je treba utemeljiti in zanj plačati stroške, ki jih Ric povrne, če se ugovor izkaže kot upravičen oziroma se spremeni kandidatova ocena.

  K splošni maturi sem se prijavil kot 21-letnik, vendar sem se odjavil v predpisanem roku. Ali lahko zahtevam vračilo vplačanega zneska za opravljanje mature?

  Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, tj. najpozneje štiri dni pred začetkom spomladanskega oz. jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru na Državni izpitni center naslovi pisni zahtevek s svojima naslovom in številko transakcijskega računa, na katerega se bo nakazal vplačani znesek z odbitkom 2,10 evra za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/maturitetnega izpita.
  Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do 15. novembra tistega leta, v katerem se je prijavil k opravljanju izpitov splošne mature.

  Kaj je simbolno računanje?

  Definicijo simbolnega računanja najdete na tej povezavi.

  Kaj pomeni pogojno pozitivna ocena?

  Kandidat, ki je pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal splošno maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).

  Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3).

  Kako je z uporabo grafičnih računal pri matematiki na splošni maturi ?

  Grafična računala na splošni maturi iz matematike niso dovoljena. Uporablja se lahko samo računalo, ki je dovoljeni pripomoček pri izpitni poli 2.

  Kako poteka vpogled v izpitno dokumentacijo?

  Od spomladanskega izpitnega roka 2020 naprej lahko kandidati na dan objave rezultatov splošne mature e-vpogledajo na daljavo v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. E-vpogledi trajajo tri dni (od datuma objave rezultatov plus še 2 dni). Rok za morebiten obrazložen ugovor je najpozneje dan po zadnjem dnevu e-vpogledov. Kandidat lahko od objave rezultatov do zadnjega dne e-vpogledov večkrat pogleda v izpitno dokumentacijo. Po zadnjem dnevu e-vpogledov pa ostanejo vidni samo osnovni podatki o rezultatih splošne mature (splošni uspeh, ocene in točke po predmetih).

  Kako vložim ugovor na oceno ali odgovor na izračun ocene?

  Kandidat lahko v času trajanja obdobja za vpogled v izpitno dokumentacijo vloži elektronski ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno. V primeru fizične oblike vpogleda lahko kandidat vloži ugovor najpozneje naslednji dan po izvedenem vpogledu.

  Za maturante, ki bodo vložili ugovor, bodo osnovni podatki o rezultatih splošne mature posodobljeni po pritožbeni seji Državne komisije za splošno maturo. Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru najpozneje v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

  Kakšna je razlika med ponovnim opravljanjem, izboljševanjem in popravljanjem ocen splošne mature?

  Izboljševanje ocen splošne mature:
  Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni splošni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov na isti šoli. Za splošni uspeh pri splošni maturi se upošteva boljša ocena.

  Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko izboljšuje oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.

  Dveletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči od zaključka opravljanja drugega dela splošne mature.

  Popravljanje ocen splošne mature:
  Kandidat, ki je pri splošni maturi ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima v skladu z zakonom pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli.

  Kandidat, ki v skladu z zakonom opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne mature.

  Dveletni rok iz prejšnjega odstavka začne teči od zaključka opravljanja drugega dela splošne mature.

  Ponovno oz. večkratno opravljanje:
  Kandidat lahko splošno maturo v celoti opravlja večkrat. V tem primeru lahko izbere katerekoli predmete, v skladu z določili Maturitetnega izpitnega kataloga.

  Katere formule lahko imam pri matematiki na splošni maturi?

  Pri pisanju izpita iz matematike kandidat ne sme imeti svojih formul. Zahtevnejše formule, ki jih ni treba znati na pamet, so del izpitne pole, najdete pa jih tudi v predmetnem izpitnem katalogu za matematiko.

  Kdaj bo moj ugovor na oceno ali ugovor na izračun ocene rešen?

  Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru najpozneje v 60 dneh po prejemu pisne vloge.

  Kot 21-letnik sem se prijavil k splošni maturi na svoji bivši gimnaziji. Izbral sem predmet biologija, kjer moram opraviti tudi laboratorijske vaje. Kako jih opravim, če nisem dijak?

  Opravljanje laboratorijskih vaj vam mora omogočiti šola, kjer ste se prijavili. Vaje potekajo med šolskim letom, zato je pomembno, da se o tem s tajnikom šolske maturitetne komisije oz. učiteljem predmeta dogovorite najkazneje do 1. septembra.

  Letos sem padel na maturi. Si lahko pri ponovnem opravljanju mature izberem drug izbirni predmet?

  Če boste splošno maturo opravljali ponovno v celoti, lahko tudi na novo izbirate izbirne predmete. Če pa boste samo popravljali posamezno/-e negativno/-e oceno/-e splošne mature, pa zamenjava izbirnih predmetov ni možna.

  Moj ugovor na oceno je bil ugodno rešen. Kako mi Ric povrne stroške?

  Ugodno rešen oz. utemeljen ugovor pomeni, da se je po ponovnem ocenjevanju izvedenca kandidatu spremenila ocena. V tem primeru kandidat najpozneje v osmih dneh od prejema obvestila o ugovoru pošlje na Ric svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča) in številko transakcijskega računa, na katerega se bo nakazal vplačani znesek ugovora.

  Na list za odgovore sem odgovore vpisala s kemičnim svinčnikom, pozabila pa sem s svinčnikom označiti odgovor. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?

  Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje ne obravnava vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja, brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). Če pa se kandidat po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko po e-vpogledu na upoštevanje napake opozori v morebitnem e-ugovoru na oceno.

  Ob kateri uri se začne matura iz slovenskega jezika (jesenski rok)?

  Vsi pisni izpiti splošne mature tako na spomladanskem kot na jesenskem izpitnem roku se v vsej Sloveniji začnejo ob 9. uri zjutraj.

  Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?

  Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate le, če želite. Vendar velja opozoriti, da  se vam bo v tem primeru za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje.

  Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?

  Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate le, če želite. Vendar velja opozoriti, da  se vam bo v tem primeru za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje.

  Pri drugi izpitni poli iz psihologije mi je zmanjkalo prostora, zato sem del odgovora napisal na konceptni list. Mi bo ocenjevalec upošteval tudi ta del?

  Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje ne obravnava vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja, brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). Če pa se kandidat po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko po e-vpogledu na upoštevanje napake opozori v morebitnem e-ugovoru na oceno.

  Pri dveh predmetih imam doseženo število točk za pogojno pozitivno oceno. Ali moram na naslednjem izpitnem roku opravljati oba predmeta?

  Kandidatu na naslednjem izpitnem roku ni treba opravljati izpitov iz obeh predmetov, pri katerih je dosegel pogojno pozitivno oceno. Lahko se odloči za opravljanje samo enega in tudi prijavo mora oddati samo za ta predmet. Seveda pa mora za upoštevanje pogojno pozitivne ocene po popravljanju izpita zadostiti vsem določilom pogojno pozitivne ocene.

  Pri sociologiji sem v izpitni poli 2 namesto na dve izbrani strukturirani vprašanji odgovarjala na vsa štiri. Kaj lahko naredim, da mi bo ocenjevalec ocenil prvo in tretje vprašanje, ki sem ju najbolje znala?

  Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje ne obravnava vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja, brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). Če pa se kandidat po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko po e-vpogledu na upoštevanje napake opozori v morebitnem
  e-ugovoru na oceno.

  Rad bi opravljal splošno maturo kot 21-letnik. Kje dobim prijavnico?

  Prijavo k splošni maturi kupite v knjigarnah DZS ali jo dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

  Rešene izpitne pole svoje mature bi rada obdržala za spomin. Ali jih lahko dobim?

  Na podlagi Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 (Ur. l. RS, št. 194 z dne 10. 12. 2021) velja, da se ne glede na 24. člen Pravilnika o varovanju izpitne tajnosti pri maturi (Uradni list RS, št. 7/08) šteje, kot da so kandidatu izpitne pole vrnjene med  elektronskim vpogledom v izpitno dokumentacijo.

  S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?
  Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da tako izpolnite pogoje za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi.
  S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?

  Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da lahko izpolnite pogoj za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi oziroma rezultat iz biologije ne more nadomestiti slabše ocene iz zgodovine.

  Stara sem 26 let. Ali lahko opravljam splošno maturo, tudi če nisem izdelala nobenega letnika srednje šole? Kje se prijavim?

  Splošno maturo lahko opravljate kot 21-letnica brez dodatnih pogojev, kar vam omogoča 24. člen Zakona o maturi. Prijavo oddate na šoli, kjer bi želeli maturo opravljati, lahko pa tudi na Ricu, ki vam bo na podlagi prijave dodelil šolo za opravljanje mature. Pisni vlogi, v kateri navedete svoje osebne podatke, naslov in zahtevek, morate priložiti pravilno izpolnjen obrazec Prijava k splošni maturi, ki ga dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter fotokopijo zadnjega spričevala oz. obvestila o uspehu in fotokopijo potrdila o plačilu izpitov.

  V izpitno polo pri glasbenemu stavku sem note napisala s svinčnikom, na koncu pa mi je zmanjkalo časa, da bi jih prevlekla še s kemičnim svinčnikom. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?

  Državna komisija za splošno maturo od splošne mature 2016 dalje ne obravnava vlog za odpravo »tehničnih napak« kandidatov. Ugotovila je, da posebnih razlogov za obravnavo tovrstnih vlog ni. Ob ustreznih navodilih zunanjim ocenjevalcem, ki jih Državni izpitni center poda zunanjim ocenjevalcem, se velika večina napak odpravi v rednem postopku ocenjevanja, brez posebne vloge kandidata (če so odgovori jasno označeni). Če pa se kandidat po prejemu rezultatov splošne mature čuti prikrajšanega pri oceni zaradi narejene tehnične napake, lahko po e-vpogledu na upoštevanje napake opozori v morebitnem e-ugovoru na oceno.

  Zanima me, zakaj poleg dopisa, da ugovor dijaka ni bil utemeljen, ne pošljete tudi razlage utemeljitve strokovnjaka, zakaj se je pri konkretno postavljenih vprašanjih v ugovoru odločil, da so neutemeljena.

  Obvestilo o tem, ali je ugovor utemeljen ali ne, se pošlje vsem kandidatom takoj po seji Državne komisije za splošno maturo, ki odloča o ugovorih. V tem obvestilu je tudi pojasnilo, da bodo kandidati sklep z obrazložitvijo (tj. mnenjem izvedenca) prejeli naknadno. Kandidati, ki imajo pozitivno rešen ugovor, morajo najpozneje v osmih dneh od prejema obvestila o ugovoru na Ric poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega bivališča) in številko transakcijskega računa, na katerega mu bo nakazan vplačani znesek ugovora.

 • Poklicna matura
  Ali je na poklicni maturi potrebno imeti vse predmete pozitivno, da je matura opravljena, ali so kakšne kombinacije?

  Kandidat opravi poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80 % točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri vsakem od preostalih predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3).

  Letos sem opravila poklicno maturo. Na žalost sem imela premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zdaj me zanima, ali je kakšna možnost, da izboljšam dva predmeta in se drugo leto spet vpišem?

  Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Pri splošnem uspehu se upošteva boljša ocena. Drugo leto se kandidat lahko vpiše, če izpolnjuje pogoje za vpis na želeno fakulteto.

  Mene pa zanima, kdaj bodo objavljeni rezultati poklicne mature na internetu in na kateri strani?

  Rezultati poklicne mature so prej znani na šolah. Državnemu izpitnemu centru (Ric) šole pošiljajo elektronske podatke na dan razglasitve rezultatov na šolah.. Tako ni pravega razloga, da bi Ric objavljal rezultate poklicne mature na spletni strani.

  Ob poklicni maturi bom opravljal tudi posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature). Ali je tako opravljena poklicna matura enaka splošni?

  Opravljena poklicna matura in posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature) se ne šteje kot opravljena splošna matura. S to kombinacijo poklicni maturanti lahko izpolnjujejo pogoje za vpis na različne univerzitetne programe, kar je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis.

  Sem dijakinja srednje ekonomske šole. Letos bom opravljala poklicno maturo, vendar bi rada opravljala še posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature). Zanima me, iz katerega predmeta lahko opravljam izpit?

  Posamezni izpit splošne mature (tako imenovan dodatni ali peti predmet poklicne mature) lahko opravljajo kandidati, ki so prijavljeni k poklicni maturi ali so jo že opravili. Prijavijo se na šoli z gimnazijskim programom pri tajniku šolske maturitetne komisije in tam tudi opravijo vse obveznosti (vaje, seminarsko nalogo ipd.). Običajno se predmet izbere glede na izbiro študija in vpisne pogoje.

  Pomembna pa je pravočasna prijava k posameznim izpitom. Za predmete, pri katerih je/so del izpita seminarska naloga ali vaje ali izpitni nastop, je prijavni rok najpozneje do 1. septembra za opravljanje splošne mature v naslednjem letu.

  Zanima me, kako je v primeru, če v dveh rokih ne narediš poklicne mature. Je treba v tretjem roku opravljati celotno poklicno maturo ali samo tiste predmete, ki niso opravljeni?

  Zakon o maturi določa, da ima kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. To pomeni, če ste prvič opravljali poklicno maturo spomladi 2020, lahko negativne predmete popravljate v vseh rokih, vključno s spomladanskim izpitnim rokom 2022.

 • Nacionalno preverjanje znanja
  Mene pa zanima, kje na internetu lahko dobim stare nacionalne preizkuse znanja?

  Preizkuse znanja preteklih preverjanj lahko najdete na naši spletni strani,področje Nacionalni preizkusi znanja/predmeti. Preizkusi so objavljeni za predmete, ki so se preverjali v posameznih letih.

  Spoštovani, zanima me, kateri tretji predmeti so izbrani za NPZ in kateri tretji predmet bodo otroci 9. razreda opravljali na posamezni šoli?

  Sklep o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ, je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
  Mene pa zanima, če mi lahko poveste, kakšne programe vse izvajajo izvajalci v naši občini.

  Predlagamo, da si podatke poiščete na spletni strani https://www.nrpslo.org/.

  Prosim za seznam vseh potrjenih NPK v Sloveniji, saj na spletnih straneh ne najdem skupnega seznama

  Seznam vseh potrjenih NPK lahko najdete na spletni strani https://www.nrpslo.org/.

  Zanima me, kdaj in kje se izvajajo izobraževanja za NPK in kdaj je najprej možno opraviti izpit.

  Na spletni strani https://www.nrpslo.org/ si lahko pogledate, kateri izvajalci izvajajo preverjanja, za katera se zanimate, in kdaj so razpisani termini.

 • Tuji jeziki za odrasle
  Ali je treba za opravljanje izpita iz tujega jezika pred tem obiskovati tečaj?

  Ne, obiskovanje tečajev ni pogoj za prijavo k izpitu. Za pridobitev javno veljavne listine morate le uspešno opraviti izpit.

  Ali lahko na splošni maturi opravljen izpit iz tujega jezika šteje hkrati kot javno veljaven izpit iz znanja tujega jezika za odrasle?

  Ne. Če želite pridobiti javno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika, morate opraviti izpit iz tujega jezika za odrasle.

  Katera raven (osnovna, višja) ustreza aktivnemu znanju tujega jezika?

  Izraz aktivno znanje tujega jezika je staro poimenovanje, ki ni več ustrezno. Znanje jezikov se v skladu s priporočili Sveta Evrope razvršča v šest ravni. V Sloveniji imamo programe in izpite na osnovni (A2) in višji (B2) ravni zahtevnosti. Če to primerjamo s starim poimenovanjem, lahko rečemo, da je osnovna raven (A2) nadomestila tako imenovano »pasivno znanje jezika«, višja raven (B2) pa »aktivno znanje jezika«.

  Kje se lahko prijavim k izpitu iz angleščine?

  Prijavo za izpit lahko do roka oddate v eni od jezikovnih šol, ki sprejemajo prijave. Seznam organizacij (jezikovnih šol), ki sprejemajo prijave, je objavljen na naši spletni strani.

  Zanima me, ali je kakšna starostna omejitev za opravljanje javno veljavnega izpita na višji stopnji.

  Izobraževalni program določa minimalno starost za opravljanje javno veljavnih izpitov iz tujih jezikov za odrasle, tj. 16 let.