Izvajalci

nazaj

Izvajalci ugotavljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri svojem delu upoštevate

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu

Izpostavljene naloge
 

 • razpišete roke preverjanja in potrjevanja;
  Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti vsaj enkrat v 12 mesecih.

  Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
   
 • nudite svetovanje pri sestavi zbirne mape;
  Izvajalec mora kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotoviti informacije o možnostih in pogojih za pridobitev te kvalifikacije ter ustrezno svetovanje.
   
 • nudite administrativno-tehnično pomoč;
  Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom, zagotavljajo izvajalci.

  Izvajalci opravljajo za komisijo tudi administrativno-tehnična dela.
   
 • izdajate certifikate;
  Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju izda kandidatu certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

  Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne opravi, mu komisija osmih dneh izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne.
   
 • vodite evidence o izdanih certifikatih;
  Evidenco - (a) osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, državljanstvo), (b) številko in datum izdaje certifikata, (c) poklicna kvalifikacija, ki si jo je kandidat pridobil - vodi izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

  Če izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po prenehanju izročiti evidenco Državnemu izpitnemu centru.

  Evidenco izdanih certifikatov morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij voditi v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
   
 • letno poročate Državnemu izpitnemu centru;
  Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega dne v januarju tekočega leta.

 

Oblika in vsebina obrazca poročila izvajalca

Izvajalci oddajo Državnemu izpitnemu centru letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij za preteklo leto v elektronski obliki preko nacionalnega informacijskega središča do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta.

Poročilo pripravijo na podlagi poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij:
Letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, se izvede izbris izvajalca iz registra.

 • Vpis v register izvajalcev

  Vpis v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

  Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah morajo biti vsi izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

  Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

  Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

  Register kot javno knjigo vodi Državni izpitni center.

  Natančen postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način vodenja registra ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  1. Vpis v register na podlagi predloga za vpis

  Na podlagi predloga za vpis v register se lahko v register vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi, do roka, ki ga določi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Rok ne sme biti daljši od 30 dni po objavi kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.

  Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se vpisuje v register na podlagi predloga za vpis mora zagotavlja lastne materialne in kadrovske pogoje.

  Dokumenti, ki so obvezni sestavni del predloga za vpis:

  Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.

  Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.

  2. Vpis v register na podlagi izbora na javnem razpisu

  Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa.

  Državni izpitni center objavi javni razpis na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča.

  3. Postopek vpisa pri obnovljenih katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni izpitni center izda novo odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil, pridobljenih v skladu s 4. in 5. členom Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

  Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,  izvajalec v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predloži dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev. Državni izpitni center na podlagi dokazil izda odločbo o vpisu v register.
   

  Kontaktne osebe:

  Telefon: 01 5484670

 • Javni razpisi

  Javni pozivi in javni razpisi za izvajalce so objavljeni na straneh Informacijskega središča za nacionalne poklicne kvalifikacije  https://www.nrpslo.org/za-izvajalce/javni-razpis-za-izvajalce

 • Naročilo certifikatov

  Naročilnica za obrazec certifikata (pdf)

  Naročilnico za obrazec certifikata lahko pošljete na naslov:
  Državni izpitni center – Ric, Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana
  faks 01/548 46 01
  tel. 01/ 548 46 27
  E-pošta:

  Certifikat (slov.)
  Certifikat (ital.)
  Certifikat (madž.)

nazaj