kakovost

nazaj

Logotipi Rica, Ministrstva za šolstvo in šport, Evropske unije, Evropskega socialnega sklada.

Na področju kakovosti se je na Ricu izvajal projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, ki je bil sofinanciran iz sredstev MŠŠ in Evropskega socialnega sklada. Terminski plan aktivnosti v projektu sega od leta 2006 do začetka leta 2008 in je skupaj z ostalimi postavkami natančneje opredeljen v pogodbi št. 3311-06-968002, ki jo je Ric podpisal z MŠŠ za leta 2006 do 2008.

Kratek povzetek ciljev, dosežkov in poteka projekta:
Rezultati so skladni z zastavljenimi cilji projekta:
1) razvijanje kulture samoevalvacije in stalnega spremljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela,
2) izboljšanje kakovosti dela šol in usposobljenosti strokovnih delavcev na šolah,
3) uporaba objektivnih podatkov v procesih samoevalvacije na šolah in v evalvacijskih procesih.

V letih 2006 in 2007 smo izdali 6 publikacij in jih posredovali knjižnicam in zainteresirani javnosti, organizirali smo posvet "Kakovost v vrtcih in šolah", ki je omogočil pregled aktualnih praks na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, in simpozij The Slovenian Approach to Quality in Education v okviru mednarodnega kongresa ICSEI. Vsi uporabniki lahko informacije o aktivnostih v projektu in nekatere publikacije najdejo tudi na spletni strani http://kakovost.ric.si, tuja strokovna literatura s področja samoevalvacije pa je na voljo v knjižnici Rica.

V okviru aktivnosti 2 (študija kazalcev dodane vrednosti) smo pripravili ustrezne strokovne podlage in se konec leta 2006 vključili v mednarodni OECD projekt razvoja modelov dodane vrednosti, pri katerem sodeluje 13 držav. V letu 2007 smo se udeležili treh mednarodnih sestankov, katerih najpomembnejši cilj je bila priprava poročila, ki bi predstavil tako sistemske kot tehnično operativne vidike in korake pri vzpostavitvi modela dodane vrednosti šol v posamezni državi. Poročilo bo služilo posameznim državam udeleženkam in ostalim kot skupek smernic za smiselno in učinkovito delovanje v smeri razvoja omenjenih modelov in vsebuje tudi opozorila in priporočila, ki temeljijo na izkušnjah držav z že vpeljanimi modeli.
Pri aktivnosti 3 (kriterijska interpretacija rezultatov zunanjih preverjanj znanja) smo izdelali prototip programskega orodja, ki ga lahko po opravljenem usposabljanju uporabljajo na 154 šolah s splošno in poklicno maturo. Orodje šolam na enostaven način omogoča pripravo različnih statističnih analiz in možnost različnih primerjav ter interpretacije rezultatov, npr. npr. splošnega uspeha pri maturi in v srednji šoli, uspeha pri posameznem predmetu po (točkovnih) ocenah pri maturi ali po ocenah v zaključnem letniku ter analize uspeha pri posameznih delih izpita (pisni del, ustni del, vaje ali naloga) po odstotnih točkah. Aplikacija pri vsaki analizi izračuna osnovne statistične podatke in jih prikaže grafično v obliki histograma in boxplot grafa. Pri vsaki analizi je možno izbrati več nizov podatkov, kar omogoča pregledne primerjave (npr. šole z državnim povprečjem ali znotraj šole med razredi). Podatke je možno tudi izvažati v druge aplikacije za nadaljnjo obdelavo oz. pripravo poročil.
Če pa želimo, da je interpretacija kriterijska, tj. vezana na vsebino preverjanja in ne le normativno na populacijo kandidatov, ki so opravljali preizkus znanja, je potrebno pripraviti tudi ustrezne standarde znanja. Primer postavitve standardov vsebine smo v zadnjih mesecih skušali izpeljati pri splošni maturi pri predmetih elektrotehnika in mehanika. K sodelovanju smo povabili učitelje omenjenih dveh predmetov in jim na uvodnem seminarju predstavili metode dela. Nato smo z vsemi, ki so bili zainteresirani za sodelovanje, sklenili podjemne pogodbe (predvidene v finančnem načrtu), v okviru katerih so morali: (1) pregledati določeno zbirko nalog in jim določiti karakteristične podatke (razvrstiti glede na kognitivno zahtevnost, natančna opredelitev izpitnih ciljev ipd); (2) izpolniti in komentirati so morali mrežni diagram, ki predstavlja specifikacijo preizkusa znanja; (3) podati so morali pripombe in predloge na izpitne cilje in izpolniti anketo.

Na ta način je nastala manjša zbirka nalog z določenimi karakterističnimi podatki, s katerimi jih lahko umestimo v mrežnem diagramu, obenem pa tudi primeren seznam izpitnih ciljev, ki je podlaga za izpitni katalog oz. standarde vsebine. S primernimi standardi vsebine bomo šolam, ravnateljem in učiteljem omogočili večjo možnost samoevalvacije, kar bi lahko privedlo k ugotavljanju razlik, omogočanju s podatki podprtih analiz na ravni šole in oddelkov v šoli in s tem k večji kakovosti pouka oz. izboljšanju poučevanja na področjih, kjer se ugotovijo slabša znanja učencev oz. dijakov. S projektom bi naredili korak od dosedanje uporabe rezultatov zunanjega 'sumativnega' preverjanja znanja naučenega ('assessment of learning') k uporabi rezultatov za boljše poučevanje in učenje v šolah v prihodnje ('assessment for learning').

Da bi lahko pripravljeno programsko orodje v bodoče nadgradili tako, da bi šolam omogočalo tudi analizo dosežkov po nalogah in s tem spremljavo doseganja različnih učnih ciljev (standardov znanja) pri posameznem predmetu, smo v okviru aktivnosti 3 izvedli tudi predtestiranje izpitnih nalog pri angleščini (splošna matura).

Za podporo projektu je pripravljena samostojna spletna stran, ki se nahaja na naslovu http://kakovost.ric.si.

Izdane publikacije:
Ustvarimo ogledalo za svojo šolo*
Pogled v vrtec*
Oblikovanje izvedbenega kurikula v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih
Poklicna identiteta pod lupo strukturalnega funkcionalizma
Samoevalvacija, Kaj je tu koristnega?*
Kakovost v vrtcih in šolah, Zbornik s posveta 2006*
Šole učenja, Praktični priročnik za učitelje in ravnatelje*
Vsaka šola odlična šola, Razumeti možnosti sistemskega vodenja*

Publikacije so bile posredovane šolam, vrtcem in zainteresirani javnosti. Naklada publikacij je bila omejena, za nekatere od njih je bilo pripravljeno tudi omejeno število elektronskih verzij.
Tiskanih verzij publikacij ni na zalogi.
* Za naročilo elektronske verzije publikacij se zainteresirani lahko obrnejo na dr. Gašperja Cankarja ().

 

nazaj