Obseg in ocenjevanje zaključnega izpita

nazaj

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Zaključni izpit v izobraževalnih programih nižjega poklicnega izobraževanja obsega:

  • izdelek oziroma storitev in zagovor.


Zaključni izpit v izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.
     

Izdelek oziroma storitev in zagovor se kljub enakemu poimenovanju po vsebini razlikuje glede na izobraževalni program. Kandidat na zaključnem izpitu pri izdelku oz. storitvi in zagovoru izkazuje teoretično in praktično znanje oziroma poklicne kompetence.

Izdelek oziroma storitev in zagovor se izvede v skladu z izobraževalnim programom in izpitnim katalogom. Konča se z zagovorom izdelka oziroma storitve.

Izdelek oziroma storitev se izvaja v prostorih šole ali v prostorih delodajalca. Za kandidate, ki so vključeni v vajeniško obliko izobraževanja, se izdelek oziroma storitev izvaja praviloma v prostorih delodajalca.  

Pri izvedbi pisnega izpita iz slovenščine (madžarščine oziroma italijanščine na narodno mešanem območju) sta navzoča najmanj dva nadzorna učitelja. Pisni izpit iz slovenščine ocenjuje en ocenjevalec. Šolska komisija za zaključni izpit (ŠK ZI) lahko določi za ocenjevanje pisnega izpita tudi drugega ocenjevalca. Ustni izpit iz slovenščine se izvaja pred šolsko izpitno komisijo za zaključni izpit (ŠIK ZI). Izpraševalec je praviloma učitelj, ki je dijaka poučeval v zaključnem letniku.

Pri zaključnem delu izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve spremlja in točkuje mentor, zagovor pa poteka pred ŠIK ZI. Pri zagovoru izdelka oziroma storitve je izpraševalec dijakov mentor ali učitelj ustreznega strokovnega področja. Vprašanja kandidatu postavlja le izpraševalec.

Zaključni izpit se točkuje v skladu z določenimi merili ocenjevanja v izpitnem katalogu in na osnovi ocenjevalnega lista s predvidenimi kriteriji ocenjevanja.

Končno oceno pri posameznem izpitu določi ŠIK ZI na podlagi doseženega števila točk po opravljenem ustnem izpitu oziroma zagovoru. Predsednik ŠIK ZI seznani kandidata z oceno.

Kandidat, ki uspešno opravi zaključni izpit, prejme spričevalo o zaključnem izpitu in obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu. Kandidat, ki doseže najvišje možno število točk, doseže izjemni splošni uspeh in dobi spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo. Če kandidat pri zaključnem izpitu ni uspešen, prejme obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu.

 

Oprostitev opravljanja izpita iz slovenščine
Kandidat, ki opravlja zaključni izpit v izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, je oproščen opravljanja izpita iz slovenščine (na narodno mešanem območju italijanščine oziroma madžarščine), če je pri tem predmetu v zaključnem letniku dosegel oceno odlično (5).

nazaj