english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE ZA ČLANE KOMISIJ
Člani komisij se lahko prijavijo na nadaljnja usposabljanja in posvete preko elektronske prijave
ELEKTRONSKA PRIJAVA 
 

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij  za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij določa, da se mora član komisije v roku do izteka licence najmanj enkrat udeležiti ali izvesti eno od navedenih dejavnosti stalnega strokovnega usposabljanja.

Za strokovno usposabljanje in razvoj se štejejo naslednje dejavnosti, ki so povezane s posamezno NPK ter teorijo in načeli preverjanja poklicnih kompetenc:

 • dokazila o delu v stroki;
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki;
 • udeležba ali predavanje na strokovnem srečanju ali prireditvi doma ali v tujini;
 • objava članka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji;
 • študijska potovanja ali obiski v tujini;
 • nagrade relevantnih institucij za dosežke, ki so neposredno povezani s standardi znanja in spretnosti s področja poklicne kvalifikacije.


Kompetence člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK

Za kvalitetno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij potrebujejo člani komisij ustrezna znanja in spretnosti – kompetence.

Poklicne kompetence, ki jih mora imeti član komisije predpisuje katalog:standardov strokovnih znanj in spretnosti s kadrovskimi pogoji za vsako posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo, kjer je navedena stopnja izobrazbe in delovne izkušnje. Član komisije mora skrbeti za kontinuirano obnavljanje svojih poklicnih kompetenc, saj mora ob podaljšanju licence predložiti dokazilo o delovnih izkušnjah v stroki v zadnjih petih letih. 

»Mehka znanja«, so spretnosti, ki jih člani komisij delno pridobijo na usposabljanju za člana komisije in nadalje na dodatnih usposabljanjih.

Z izrazom »mehka znanja« razumemo predvsem:

 • komunikacijske spretnosti (spretnosti verbalne in neverbalne komunikacije),
 • spretnosti poslušanja(pozorno poslušati kandidata in postavljati jasna vprašanja),
 • zmožnosti empatije, vzpodbude, dajanja podpore kandidatu,
 • strpnosti, zmožnosti samorefleksije,
 • evalvacijske spretnosti (dajanja povratne informacije kandidatu o njegovih dosežkih).


Za zagotavljanje kakovosti in eksternosti preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij potrebuje član komisije tudi znanja in spretnosti s področja ocenjevanja (kompetence ocenjevanja), kamor štejemo kompetence za vrednotenje zbirne mape ter kompetence vrednotenja neposrednega preverjanja. 

Kompetence vrednotenja zbirne mape zajemajo:

 • vrednotenje dokazil v zbirni mapi po ustreznih kriterijih (avtentičnost, verodostojnost, itd.)
 • vrednotenje doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti na osnovi dokazil,
 • izbor naloge za neposredno preverjanje s katerim bo kandidat dokazal doseganje strokovnih znanj in spretnosti, ki jih ni dokazal v zbirni mapi,
 • pisanje objektivnega poročila vrednotenja zbirne mape.
   

Kompetence vrednotenja neposrednega preverjanja (na delovnem mestu, simulacija vlog) zajemajo:

 • opazovanje kandidatovih strokovnih kompetenc (glede na postopek, glede na  izdelek),
 • primerjavo in vrednotenje pokazanih strokovnih kompetenc s standardi navedenimi v katalogu,
 • evalvacijo procesa/izdelka glede na kakovost,
 • določitev kriterijev in meril za posamezne naloge (ocenjevalnih lestvic, kriterijev kvalitete, norm uspešnosti),
 • vrednotenje doseganja minimalnega standarda strokovnih znanj in spretnosti,
 • uporabo intervjuja (ustnega zagovora) za iskanje »skritega znanja« kandidata, ter postavljanje jasnih, razumljivih vprašanj
 • dajanje povratne informacije kandidatu kje “je dober”, kje “naj svoje strokovne kompetence še izboljša”,
 • pisanje zapisnika in ocenjevalnega obrazca,
 • analizo veljavnosti in zanesljivosti ocenjevalnih orodij.


Posnetki preverjanja in potrjevanja NPK varnostnik - delo komisije:

Potrjevanje zbirne mape I.
Pisno preverjanje
Praktično preverjanje z ustnim zagovorom I.

Potrjevanje zbirne mape II.
Praktično preverjanje z ustnim zagovorom II.

Celoten posnetek preverjanja in potrjevanja


Pri svojem delu je član komisije dolžan upoštevati etična načela člana komisije.

Z njihovim upoštevanjem sprejema član komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij temeljna načela etičnega vedenja in temeljne etične vrednote, s katerimi želimo:

 • zagotoviti korektno in pošteno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
 • prispevati k dobrim medčloveškim in delovnim odnosom,
 • postaviti temelj strokovnemu, hkrati pa prijaznemu in vljudnemu odnosu do kandidatov,
 • skrbeti za ugled in veljavo preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Če Državni izpitni center pri spremljanju komisije ugotovi, da predsednik komisije oz. član ni strokovno usposobljen za delo v komisiji, oz. da krši predpise s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, mu odvzame licenco.

Smernice za spremljanje zakonitosti in strokovnosti dela komisij za preverjanje in potrjevanje NPK

Državni izpitni center organizira posvete za člane komisij po posameznih področjih, kjer imajo člani komisij možnost izmenjati izkušnje pri preverjanju in potrjevanju in izpostaviti posamezna vprašanja ter dajati pobude za izboljšavo postopkov preverjanja in potrjevanj.


Posveti za člane komisij z veljavno licenco
Posveti za člane komisij so namenjeni izmenjavi mnenj o postopku preverjanja in potrjevanja posameznih NPK po področjih, pripravi priporočil za svetovalce za NPK, izvajalce in člane komisij z namenom zagotoviti večjo kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja NPK

Člani komisij, ki se udeležijo posveta prejmejo potrdilo o udeležbi na posvetu, ki ga izda Državni izpitni center. Potrdilo lahko uveljavijo pri podaljševanju veljavnosti licence.

Delavnice za člane komisij z veljavno licenc
V okviru izvajanja zakonsko določenih nalog Skrb za razvoj metodologij in postopkov preverjanja in potrjevanja standardov strokovnih znanj in spretnosti in Skrb za nabor vprašanj in nalog v postopku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, izvaja Ric delavnice za člane komisij za vzorčne skupine NPK.

Člani delovne skupine prejmejo potrdilo o strokovnem sodelovanju, ki ga izda Državni izpitni center. Potrdilo lahko uveljavijo pri podaljševanju veljavnosti licence.
 

Kontaktne osebe:
Mag. Jelka Kozjak Jezernik
Telefon: 01 5484636

Ivan Arnič
Telefon: 01 5484670

 

Nadaljnja usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2021

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju
slovenskega znakovnega jezika, 28.1.2021

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  28.1.2021 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

Posveta se je udeležilo 9 udeležencev.

Vabilo posveta

Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

 

Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2020

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zasebnega varovanja, 1.12.2020

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  1.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

Posveta se je udeležilo 30  udeležencev.

Vabilo posveta

Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, urbanizma, gradbeništva, transporta, računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 3.12.2020

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  3.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

Posveta se je udeležilo 112  udeležencev.

Vabilo posveta

Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva, osebnih storitev, izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 8.12.2020

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  8.12.2020 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. Posvet je bil izveden na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams.

Posveta se je udeležilo 121  udeležencev.

Vabilo posveta

Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4

 

Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2019 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva in transporta, 5.11.2019

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  5.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 53  udeležencev.

Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva in osebnih storitev, 7.11.2019

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  7.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 49  udeležencev.

Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 12.11.2019

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  12.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 36  udeležencev. 

Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 14.11.2019

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  14.11.2019 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 43  udeležencev.

Gradiva posvetov: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Slike posvetov: slika 1, slika 2, slika 3.

 


Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2018

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva in transporta, 13.11.2018

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  13.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 106  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju zdravstva in osebnih storitev, 15.11.2018

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  15.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 49  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva in poslovnih ved, 20.11.2018

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  20.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 19  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju računalništva, proizvodnih tehnologij in kmetijstva, 27.11.2018

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI)  27.11.2018 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 39  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2017
 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja tehnike, arhitekture, urbanizma, gradbeništva, transportnih storitev,  9.11.2017

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 9.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 66  udeležencev. 

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zdravstva in osebnih storitev,  14.11.2017

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 14.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 70  udeležencev. 

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5.
 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike, novinarstva, poslovnih ved,  21.11.2017

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 21.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 30  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja proizvodnih tehnologij, računalništva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva,  23.11.2017

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 23.11.2017 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 37  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8, gradivo 9.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.

 

Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2016


Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja izobraževalnih ved, umetnosti, humanistike in gostinstva,  29.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 29.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 34  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja poslovnih in upravnih ved ter računalništva,  22.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 22.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 28  udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja strojništva, varilstva, tehnologije, gradbeništva, prometa,  17.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 17.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
Posveta se je udeležilo 64 udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja kmetijstva in živilstva,  15.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 15.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
Posveta se je udeležilo 86 udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7, gradivo 8.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zasebnega varovanja,  9.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 9.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce.
Posveta se je udeležilo 27 udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.

  

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce s področja zdravstva, sociale, farmacije in kozmetike,  8.11.2016

Državni izpitni center (Ric) v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) je 8.11.2016 organiziral Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, izvajalce in svetovalce. 
Posveta se je udeležilo 47 udeležencev.

 

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij s področja medijev, 14.6.2016

Državni izpitni center (Ric) in Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) sta 14.6.2016 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, z delavnico izpolnjevanja obrazcev za preverjanje in potrjevanje NPK.

Posveta se je udeležilo 7 udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3,gradivo 4.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Nadaljna usposabljanja za izvajalce in člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2015

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 27.10.2015

Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 27. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

Posveta se je udeležilo 29 udeležencev.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, Postopek preverjanja in potrjevanje NPK v korakih.

Galerija slik: slika 1, slika 2.

 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 20.10.2015

Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 20. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

Posveta se je udeležilo 28 udeležencev v dopoldanskem in 29  udeležencev v popoldanskem terminu.

 

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 13.10.2015

Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 13. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

Posveta se je udeležilo 23 udeležencev v dopoldanskem in 29  udeležencev v popoldanskem terminu.

Gradiva – dopoldanski termin: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

Gradiva – popoldanski termin (zasebno varovanje): gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.


Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij, 6.10.2015

Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 6. 10. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za člane komisij.

Posveta se je udeležilo 40 udeležencev v dopoldanskem in 19  udeležencev v popoldanskem terminu.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3.
 

Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za izvajalce, 29.9.2015

Državni izpitni center (Ric) in Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) sta 29. 9. 2015 organizirala Posvet o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah za izvajalce in svetovalce.

Posveta se je udeležilo 42 udeležencev v dopoldanskem in 15 udeležencev v popoldanskem terminu.

Gradiva: gradivo 1, gradivo 2.

 

Nadaljna usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2014

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kmetijstva, živilstva poslovnih in upravnih ved, 24.11.2014
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4, gradivo 5.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
 

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju zasebnega varovanja, 19.11.2014
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
 

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju računalništva, tehnike, proizvodne tehnologije, transportne storitve, varstva okolja, 18.11.2014
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4.
 

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju zdravstva, sociale, kozmetike, farmacije 10.11.2014
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.

Galerija slik:  slika 1slika 2, slika 3.Nadaljna usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2013

Državni izpitni center (Ric) je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) in  Centrom RS za poklicno in strokovno izobraževanje (CPI) v letu 2013 izvedel posvete za posamezna področja NPK, na katere so poleg članov komisij z veljavno licenco vabljeni tudi svetovalci za NPK in izvajalci postopkov preverjanja in potrjevanja, ki so vpisani v register. Namen posveta je bil izpostaviti problematiko preverjanja in potrjevanja omenjenih NPK in s predlaganimi izboljšavami zagotoviti večjo kakovost postopkov preverjanja in potrjevanja NPK. Na posvetih so bile predstavljene tudi predlagane spremembe zapisnikov preverjanja.

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kozmetike, zdravstva in sociale, 18.11.2013

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju tehnike, 19.11.2013

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju kmetijstva, živilstva in gozdarstva, 25.11.2013

Preverjanje in potrjevanje NPK na področju storitev, turizma in medijev, 26.11.2013

Galerija slik: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4, slika 5.

Gradiva posvetov:

 1. Statistika preverjanj in ugotovitve Ric: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.
 2. Predlagane spremembe zapisnikov: gradivo 5, gradivo 6, gradivo 7.
 3. Posnetki dela komisije: Potrjevanje zbirne mape I., Pisno preverjanje, Praktično preverjanje z ustnim zagovorom I.


Vprašalniki: člani komisij, izvajalci, svetovalci.

 

Nadaljna usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2012

Usposabljanje:

Področje zasebnega varovanja - Ljubljana 12. 6. 2012
Poročilo posveta
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
 

Področje NPK romski koordinator in NPK romski pomočnik - Ljubljana, 30. 5. 2012
Poročilo posveta
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
 

Področje gradbeništva - Ljubljana, 16. 5. 2012
Poročilo posveta
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3, gradivo 4.
Navodila za preverjanje in potrjevanje NPK na področju gradbeništva


Področje gozdarstva - Postojna, 12. 4. 2012
Poročilo posveta
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2.
 

Področje vojaščine - Vrhnika, 5. 3. 2012
Poročilo posveta
Gradiva posveta: gradivo 1, gradivo 2, gradivo 3.

 

Nadaljna usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) 2011

Poročilo posvetov

Gradiva posvetov
1. Predpisana zbirna mapa (CPI)
2. Preverjanje in potrjevanje NPK (Ric)
3. Etične smernice (ACS)

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
5 + 6 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
usposabljanje

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>