english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Vpis v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah morajo biti vsi izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij).

Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v organizacijah iz prejšnjega odstavka, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa.

Register kot javno knjigo vodi Državni izpitni center.

Natančen postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter način vodenja registra ureja Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

1.       Vpis v register na podlagi predloga za vpis

Na podlagi predloga za vpis v register se lahko v register vpišejo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi, do roka, ki ga določi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Rok ne sme biti daljši od 30 dni po objavi kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.

Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se vpisuje v register na podlagi predloga za vpis mora zagotavlja lastne materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti, ki so obvezni sestavni del predloga za vpis:

Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja.

Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od izvajalca.

2.       Vpis v register na podlagi izbora na javnem razpisu

Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa.

Državni izpitni center objavi javni razpis na svoji spletni strani.

3.       Postopek vpisa pri obnovljenih katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti

Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni izpitni center izda novo odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil, pridobljenih v skladu s 4. in 5. členom Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,  izvajalec v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predloži dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev. Državni izpitni center na podlagi dokazil izda odločbo o vpisu v register.
 

Kontaktne osebe:
Ivan Arnič
Telefon: 01 5484670

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

 
 
 
zastavi vprašanje
9 + 2 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
vpis v register izvajalcev

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>