pridobitev licence

nazaj

Kdo lahko pridobi licenco za člana komisije?
Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi vsak, ki ima:

  • s katalogom strokovnih znanj in spretnosti določeno kvalifikacijo;
  • zadnjih 5 let delovnih izkušenj v stroki;
  • opravljen program usposabljanja, ki ga na predlog pristojnega strokovnega sveta določi minister.

Dokazilo o usposobljenosti lahko kandidati za člane komisij pridobijo tudi z neposrednim preverjanjem na podlagi kataloga znanj in spretnosti, ki ga določi minister.


Kakšen je postopek pridobitve licence?
Poslovnik o postopku izdaje, dopolnitve in odvzema licence

Minister, pristojen za delo, na podlagi javnega razpisa Rica, za vojaške poklice pa na predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi listo članov komisij za vsak katalog posebej. Člani so imenovani na listo za štiri leta. Izmed teh članov Ric imenuje komisije za vsako posamezno preverjanje in potrjevanje.
 

Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
Vloga za izdajo licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)

Izjava o samoizločitvi (pdf)
Izjava o samoizločitvi (word)
 

Dopolnitev licence
Če ima sprememba kataloga za posledico spremembo kadrovskih pogojev, ki jih mora član komisije izpolnjevati, mora Državni izpitni center o spremembi obvestiti člana komisije in ga pozvati, da v šestih mesecih po spremembi kataloga predloži vlogo za dopolnitev licence. Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, mora Državni izpitni center pridobiti sam. Državni izpitni center po prejemu dokazil izda licenco v roku, določenem v 4. odstavku 6. člena Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence.

Vloga za dopolnitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
Vloga za dopolnitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)


Obnovitev licence
Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je potrebno obnoviti vsake 4 leta.

Ker zakon določa, da morajo imeti kandidati za člana komisije vsaj zadnjih pet let delovnih izkušenj v stroki, je treba vlogi za obnovitev licence priložiti dokazilo, ki potrjuje zadnje delovne izkušnje.

Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (pdf)
Vloga za obnovitev licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (doc)
 

nazaj