english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Rezultati splošne mature so v skladu z maturitetnim koledarjem objavljeni na šolah, kandidati pa si jih lahko s svojo šifro ogledajo tudi na spletu.

Objava rezultatov SM 2019 na spletu


Varstvo pravic kandidatov

Vpogled v izpitno dokumentacijo
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov s priporočeno vlogo zahteva, da mu Ric omogoči brezplačni vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Kot dan oddaje vloge šteje poštni datum, odtisnjen na kuverti. Vloge ni potrebno pošiljati za vsak predmet posebej, le jasno naj bo navedeno, pri katerih predmetih kandidat želi vpogled.

V nekaj dneh od prejema vloge za vpogled v izpitno dokumentacijo Ric kandidata obvesti o datumu in uri vpogleda. S pisnim pooblastilom lahko vpogled namesto kandidata izjemoma opravi tudi kdo drug. Pooblastila ni potrebno notarsko overiti.

Vpogleda se lahko poleg kandidata udeleži tudi en spremljevalec, ki pa ne sme biti član DPK SM ali zunanji ocenjevalec pri tem predmetu splošne mature na tem izpitnem roku. Pregled izpitne dokumentacije za en predmet traja praviloma 1 uro. Na vpogledu dobi kandidat informacije o možnosti ugovora, navodila za pripravo ugovora na oceno in kopijo zapisnika o opravljenem vpogledu.

Kaj mora vloga za vpogled vsebovati:

  • ime in priimek,
  • stalno prebivališče,
  • rojstni datum,
  • navedene predmete, pri katerih kandidat želi vpogled.


Ugovor
Najpozneje naslednji dan po opravljenem vpogledu lahko kandidat vloži:

  • obrazložen ugovor na način izračuna izpitne ocene, pri katerem se preveri, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so vsi podatki pravilno preneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja in ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno. V postopku se ne pregledujejo izpitne pole in se ne preverja pravilnost ocenjevanja;
  • obrazložen ugovor na oceno, če kandidat meni, da ni bil ocenjen v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. V tem postopku DK SM zaprosi za strokovno mnenje izvedenca, ki pregleda vse izpitne pole kandidata in poda mnenje o pravilnosti ocenjevanja oz. svojo oceno izpitnega izdelka kandidata.


Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačilu stroškov ugovora, ki se mu v primeru upravičenega ugovora (tj. če se zviša ocena) vrnejo.

V obeh primerih o ugovoru odloči DK SM najpozneje v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

Strnjene informacije o vpogledu, ugovorih in plačilu
Več informacij o možnostih ugovora
Kako napisati ugovor na oceno?Popravljanje in izboljševanje ocen

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat, ki opravlja maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oz. izboljševati pozitivno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del splošne mature. To hkrati pomeni, da je kandidat na jesenskem izpitnem roku že izkoristil rok za popravljanje in/ali izboljševanje ocen.


Vračilo izpitne dokumentacije
Izpitna dokumentacija kandidata se hrani kot izpitna tajnost do 31. decembra tistega leta, v katerem je opravljal splošno maturo. V 14 dneh po izteku tega roka lahko kandidat na Ric vloži pisno zahtevo za brezplačno vračilo izpitnih pol in listov za odgovore. Če je kandidat vložil ugovor na oceno oz. je bil v njegovem primeru sprožen kakšnem drug postopek, povezan z izpitno dokumentacijo, se kandidatu pošljejo kopije izpitnih pol in listov za odgovore. Ric kandidatu pošlje izpitno dokumentacijo v 30 dneh po poteku roka za vložitev vloge.
 

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013
13.35€
Jože Stropnik s sodelavci
2.30€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
14.71€
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik
14.81€
Nadja Zgonik, Anton Starc, Tanja Mastnak, Snežana Sotlar
9.18€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010
14.71€
Slovnične strukture, besedje, kontrastiranje
6.60€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2001-2005
5.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
4 + 4 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
rezultati

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>