english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Rezultati splošne mature so v skladu z maturitetnim koledarjem objavljeni na šolah, kandidati pa si jih lahko s svojo šifro ogledajo tudi na spletni strani https://matura.ric.si.

Vsako leto za kandidate izvedemo anonimno elektronsko anketo. Kandidati bodo lahko do ankete dostopali prek spletne strani https://matura.ric.si s klikom na povezavo Anketa za dijake.  Za izpolnjevanje ankete se vam že v naprej zahvaljujemo in Vam želimo uspešen zaključek letošnje splošne mature.


Varstvo pravic kandidatov

Izvedba e-vpogledamatura 2020
Ministrica za šolstvo znanost in šport je 8. 5. 2020 sprejela Sklep o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo splošne in poklicne mature v šolskem letu 2019/2020. S tem sklepom je zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 določila nekatere spremembe pri izvedbi vpogledov za kandidate na spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2020. V skladu z navedenim sklepom imajo kandidati na dan objave rezultatov splošne mature pravico do e-vpogleda svojih rezultatov in do svoje izpitne dokumentacije.

Ric je kandidatom že posredoval podatke za aktivacijo uporabniškega računa za spletno stran https://matura.ric.si. Preko navedene spletne strani ima kandidat na dan objave rezultatov splošne mature (13. 7. 2020) možnost do e-vpogleda svojih rezultatov in do svoje izpitne dokumentacije (izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah, navodila za ocenjevanje). E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni, in sicer od 13. – 15. 7. 2020 na spomladanskem izpitnem roku in od 17. – 19. 9. 2020, na jesenskem izpitnem roku 2020. Kandidat lahko v navedenem roku v izpitno dokumentacijo vpogleda večkrat. Od 16. 7. 2020 na spomladanskem izpitnem roku in od 20. 9. 2020 na jesenskem izpitnem roku 2020 bo dostop do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočen. Vidni bodo le osnovni podatki o  rezultatih SM (splošni uspeh, ocene in točke po predmetih). Osnovni podatki bodo posodobljeni po pritožbeni seji DK SM.

Ugovor na oceno in na način izračuna izpitne ocene se bo še vedno obravnaval v skladu z določili 50. člena Zakona o maturi (ZMat-UPB1, Ur. l. RS, št. 1/07, ZOFVI-K 46/16 in 49/16 - popr.), ki določa lahko kandidat po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno. Način obravnave ugovorov na oceno je podrobneje določen s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. list RS, št. 29/2008 in 4/2011) v poglavju Varstvo pravic kandidatov.

Ugovor na način izračuna izpitne ocene matura 2020
S koledarjem splošne mature je določeno, da je zadnji dan e-vpogledov na spomladanskem izpitnem roku za vse kandidate 15. 7. 2020, zato je za vse kandidate naslednji dan po zaključku e-vpogleda, to je 16. 7. 2020 rok za vložitev ugovora na način izračuna izpitne ocene. Na jesenskem izpitnem roku je za vse kandidate zadnji dan vpogleda 19. 9. 2020. Ker se rok za vložitev ugovora izteče na nedeljo, se prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek 21. 9. 2020. Pisen in obrazložen ugovor lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM). Zahtevi mora priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 6,00 EUR za en maturitetni predmet.        

V tem postopku se na podlagi  navedb kandidata v ugovoru in v skladu z navodili DK SM preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so vsi podatki pravilno vneseni, prepisani oz. preneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno. V postopku se ne pregledujejo izpitne pole kandidata in se ne preverja pravilnost ocenjevanja (v postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature).  Postopek izvede Državni izpitni center in svoje ugotovitve posreduje DK SM, ki odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor utemeljen, se določi nova ocena in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DK SM je dokončna.

Ugovor na oceno matura 2020
S koledarjem splošne mature je določeno, da je zadnji dan e-vpogledov na spomladanskem izpitnem roku za vse kandidate 15. 7. 2020, zato je za vse kandidate naslednji dan po zaključku e-vpogleda, to je 16. 7. 2020 rok za vložitev ugovora na oceno. Na jesenskem izpitnem roku je za vse kandidate zadnji dan vpogleda 19. 9. 2020. Ker se rok za vložitev ugovora izteče na nedeljo, se prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek 21. 9. 2020. Pisen in obrazložen ugovor lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM). Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 33,00 EUR za en maturitetni predmet.

V tem postopku izvedenec pregleda dokumentacijo kandidata, ki je vložil ugovor (vse naloge oz. vse izpitne pole kandidata), preveri pravilnost ocenjevanja in poda izvedensko mnenje. DK SM pregleda dokumentacijo kandidata in potrdi izvedensko mnenje. Na podlagi potrjenega mnenja Državni izpitni center pripravi ponovni izračun izpitne ocene. Če je ponovno izračunana ocena višja od prvotno dodeljene, sprejme DK SM sklep o utemeljenosti ugovora in določi novo oceno, kandidatu pa se vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Če je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor kandidata zavrne. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.

Pavšalni znesek za stroške ugovora v višini 6,00 EUR v primeru ugovora na način izračuna izpitne ocene oz. 33,00 EUR v primeru ugovora na oceno kandidat s plačilnim nalogom nakaže na naslov Državni izpitni center, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, na št. transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0632 914, referenca SI003660881, koda namena GDSV. V plačilnem nalogu kandidat navede vrsto ugovora.

Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.

Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

Kandidati lahko informacijo o tem kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene, pridobijo tudi preko spletne strani.  Spletni naslov je isti kot za dostop do rezultatov: https://matura.ric.si. Po vstopu na spletno stran kandidat, tako, kot za vpogled v rezultate splošne mature, vpiše  EMŠO in geslo, ki si ga je ustvaril pri aktivaciji uporabniškega računa za navedeno spletno stran.si. Če vpiše pravilni EMŠO in geslo, se mu po potrditvi ukaza »Prijavi« izpišejo tudi informacije o ugovoru na oceno oz. na način izračuna ocene. 

Kako napisati ugovor na oceno?

 

Način izračuna izpitne ocene
Uspeh pri pisnem in ustnem izpitu oz. izpitnem nastopu ter uspeh pri praktičnem delu izpita se ocenjujejo v točkah na način, opredeljen v predmetnem izpitnem katalogu.

Pisni izdelek se ocenjuje v točkah enkrat. Pisne izdelke in izpitni nastop ocenjujejo zunanji ocenjevalci. Državna komisija lahko določi, da se pisni izdelek, ki vsebuje vprašanja odprtega (esejskega)  tipa, neodvisno ocenjuje dvakrat. Če je pisni izdelek (izpitna pola ali njen del) ocenjen dvakrat in se število točk razlikuje do največ petine možnih točk izpitne pole oz. tega dela izpita, se izračuna povprečje točk.

Glavni ocenjevalec in pomočnik glavnega ocenjevalca lahko izvajajo tudi kontrolno zunanje ocenjevanje. Kontrolno zunanje ocenjevanje se izvede:

  • če se število točk med ocenjevalcema razlikuje za več kot petino možnih točk izpitne pole oz. tega dela izpita,
  • še pred razglasitvijo rezultatov pri izdelkih kandidatov, ki so v določenem intervalu na meji med dvema ocenama, če tako v skladu s koledarjem splošne mature in z mnenjem Državnega izpitnega centra določi Državna komisija,
  • v drugih primerih, če tako določi Državna komisija na predlog Državnega izpitnega centra.

Ocena glavnega ocenjevalca oziroma pomočnika je dokončna.

Posamezne naloge so najprej ocenjene v točkah. Dobljene točke se za vsak del izpita preračunajo v odstotne točke glede na vrednost posameznega dela izpita.

Odstotne točke so razvrščene v ocenjevalno lestvico.Popravljanje in izboljševanje ocen

Kandidat, ki je opravil splošno maturo in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov še dve leti po prvem opravljanju splošne mature. Pri tem lahko izbere drugo raven zahtevnosti kakor prvič. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat ne opravi splošne mature, če je neuspešen pri enem ali več predmetih. Tisti, ki ima najmanj 3 pozitivne ocene, ima pravico negativno ocenjene predmete popravljati še dve leti po opravljanju splošne mature. Pri popravljanju negativne ocene se lahko odloči za opravljanje izpita na drugi ravni zahtevnosti kakor prvič.

Kandidat, ki opravlja maturo v dveh delih, sme popravljati negativno oz. izboljševati pozitivno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, hkrati ko opravlja drugi del splošne mature. To hkrati pomeni, da je kandidat na jesenskem izpitnem roku že izkoristil rok za popravljanje in/ali izboljševanje ocen.


Vračilo izpitne dokumentacije
Izpitna dokumentacija kandidata se hrani kot izpitna tajnost do 31. decembra tistega leta, v katerem je opravljal splošno maturo. V 14 dneh po izteku tega roka lahko kandidat na Ric vloži pisno zahtevo za brezplačno vračilo izpitnih pol in listov za odgovore. Če je kandidat vložil ugovor na oceno oz. je bil v njegovem primeru sprožen kakšnem drug postopek, povezan z izpitno dokumentacijo, se kandidatu pošljejo kopije izpitnih pol in listov za odgovore. Ric kandidatu pošlje izpitno dokumentacijo v 30 dneh po poteku roka za vložitev vloge.
 

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitenih nalog z rešitvami in prilogami
16.50€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
9.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
14.71€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
10.00€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.50€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
1.,2.,3. in 4. letnik programa strojni tehnik
14.81€
Revija za učitelje filozofije, dijake in študente
4.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
6 + 9 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
rezultati

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>