DK SM - Izjava za javnost po seji dne 30.6.2006

nazaj

datum: 30.06.2006

kategorija: Splošna matura

DRŽAVNA KOMISIJA ZA SPLOŠNO MATURO
Izjava za javnost po seji DK SM dne 30. 6. 2006


Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je s pomočjo Državnega izpitnega centra opravila vrsto analiz rezultatov več kakor 1.500 dijakov pri predmetu psihologija v spomladanskem roku splošne mature 2006 in ugotovila, da letošnji rezultati ne odstopajo od rezultatov pri tem predmetu v zadnjih nekaj letih. Prav tako se ne kažejo nobeni značilni izstopajoči vzorci pri primerjavi rezultatov posameznih delov izpita (torej med izpitnimi polami). Rezultati dijakov na eni izmed šol, ki je bila z vidika morebitnega poznavanja izpitne pole zanimiva za analizo, se v prav ničemer pomembno ne razlikujejo od rezultatov dijakov z ostalih šol, kakor tudi ne od rezultatov dijakov, ki so predmet psihologija na tej šoli opravljali v prejšnjih letih. Do tega trenutka tudi ni nobenih drugih pokazateljev, ki bi govorili o tem, da bi kakšna skupina dijakov poznala vsebino izpitne pole pred začetkom izpita. Navedeno po eni strani potrjuje pravilnost predhodne odločitve DK SM, da dijakom ni potrebno ponavljati izpita iz psihologije, in po drugi strani DK SM navaja na sklep, da se rešene izpitne pole kandidatov pri predmetu psihologija na spomladanskem roku splošne mature 2006 ocenijo kot običajno.

Problematika kraje izpitnih pol je stvar kriminalistične preiskave, ki je še teku in njeni izsledki zaenkrat niso znani. DK SM se je zavezala, da po opravljeni letošnji splošni maturi ponovno natančno pretehta vse postopke prenosa in skrbi za tajnost izpitnega gradiva ter predlaga morebitne izboljšave.

Tudi pri rezultatih dijakov pri predmetu biologija so podobne statistične analize kot pri psihologiji pokazale, da ni bistvenih odstopanj rezultatov pri drugi izpitni poli v primerjavi s prvo polo pri isti skupini dijakov in v primerjavi z rezultati pri tem predmetu v prejšnjih letih. Povprečno število točk, ki so jih dijaki letos dosegli pri izpitni poli 2, je celo nižje kot pri izpitni poli 1 in tudi v primerjavi z lanskim povprečjem.

Na osnovi presoje, da dijaki po vsej verjetnosti glede poznavanja naslovov tem vendarle niso bili v povsem enakovrednem položaju, je DK SM pozvala DPK SM za biologijo, da poskuša oceniti, v katerih delih in v kolikšni meri bi vnaprejšnje poznavanje naslovov tem s prve strani izpitne pole 2 lahko dijaku pomagalo pri reševanju izpitnih nalog. Mogoče je bilo oceniti, da bi morebitno predhodno poznavanje naslovov tem lahko olajšalo odgovarjanje na nekaj konkretnih podvprašanj pri izbranih naslovih tem. Vsako od teh podvprašanj se točkuje s po 1 točko; ob izbranih 5 naslovih tem – vsaka od tem prinese največ 8 točk – je možno pri drugi izpitni poli zbrati do 40 točk. Ker torej obstaja možnost, da so kandidati na ta vprašanja pravilno odgovorili tudi na podlagi vnaprejšnjega poznavanja tem, je DK SM sklenila, da dobijo pri teh vprašanjih točko vsi kandidati. Na ta način se morebitne razlike med dijaki, ki so lahko posledica vnaprejšnjega poznavanja tem, izničijo.

Izkaže se, da dijaki na ta način pridobijo v povprečju dve točki in pol od 40 možnih pri izpitni poli 2 oz. od 100 na celotnem izpitu. Skupni rezultat pri predmetu biologija (vsota točk na prvi in drugi izpitni poli ter pri internem delu) se izračuna po ustaljenih postopkih.

DK SM je tudi nadaljevala razpravo o vzrokih, ki so privedli do težav pri predmetu biologija, o odgovornosti vpletenih in zlasti o natančnih ukrepih, ki bi podobne napake v prihodnje preprečili, vendar dokončnega sklepa na tej seji ni sprejela. Vsekakor bo ravnala v skladu s svojimi pristojnostmi.
Ker ocenjevanje še ni zaključeno, zlasti dijakom, staršem in učiteljem sporočamo, da bo DK SM na osnovi zaključkov in sklepov današnje seje lahko vodila vse nadaljnje postopke ocenjevanja maturitetnih izpitov in na ocenjevalni seji kot ponavadi potrdila merila za pretvorbo točk v ocene. Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2006 bodo znani 17. julija.Ljubljana, 30. 6. 2006


dr. Valentin Bucik,
predsednik DK SM
nazaj