Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri SM

nazaj

datum: 05.11.2009

kategorija: Splošna matura

Državni izpitni center vabi k sodelovanju strokovnjake, ki bi želeli postati zunanji ocenjevalci pri naslednjih predmetih splošne mature:
 • filozofija,
 • fizika,
 • glasba – glasbeni stavek, petje ali inštrument, jazz in zabavna glasba ter balet,
 • matematika,
 • ruščina,
 • slovenščina*,
 • španščina.


Pogoji
Zunanji ocenjevalci za posamezne maturitetne predmete so lahko:
 • visokošolski učitelji in sodelavci s habilitacijo ustreznega strokovnega področja in vsaj dvema letoma pedagoških izkušenj;
 • učitelji z ustrezno strokovno izobrazbo, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje maturitetnega predmeta in so poučevali ali poučujejo predmet vsaj dve leti;
 • upokojeni visokošolski učitelji in sodelavci ter upokojeni srednješolski učitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziroma druge alineje.


* Zunanji ocenjevalci za slovenščino morajo poznati besedila razpisanega tematskega sklopa.

Zunanjim sodelavcem nudimo:
 • izobraževanje s področja zunanjega preverjanja znanja, ki je nujno potrebno za uspešno delo;
 • možnost napredovanja po pravilniku o napredovanju v vzgoji in izobraževanju v nazive;
 • finančno nadomestilo za opravljeno delo.


Ocenjevanje bo potekalo v času maturitetnih izpitnih rokov.

Vaše vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija diplome, fotokopija potrdila o strokovnem izpitu, potrdilo o najmanj dveh letih pedagoških izkušenj pri poučevanju predmeta, za katerega se prijavljate) pričakujemo do vključno 27. novembra 2009. Vlog, prispelih po tem datumu, ne bomo obravnavali. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v marcu 2010.

Vlogo pošljite na naslov:
Državni izpitni center
Ob železnici 16
p. p. 2772
1001 Ljubljana
nazaj