Izvajalcem ugotavljanja in preverjanja NPK

nazaj

datum: 26.05.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Izvajalci ugotavljanja in preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri svojem delu upoštevate


Izpostavljene naloge
  • razpišete roke preverjanja in potrjevanja;

Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti vsaj enkrat v 12 mesecih.
Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
  • nudite svetovanje pri sestavi zbirne mape;

Izvajalec mora kandidatom za pridobitev poklicne kvalifikacije zagotoviti informacije o možnostih in pogojih za pridobitev te kvalifikacije ter ustrezno svetovanje.
  • nudite administrativno-tehnično pomoč;

Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s katalogom, zagotavljajo izvajalci.
Izvajalci opravljajo za komisijo tudi administrativno-tehnična dela.
  • izdajate certifikate;

Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju izda kandidatu certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne opravi, mu komisija osmih dneh izda odločbo, s katero mu izdajo certifikata zavrne.
  • vodite evidence o izdanih certifikatih;

Evidenco - (a) osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, prebivališče, državljanstvo), (b) številko in datum izdaje certifikata, (c) poklicna kvalifikacija, ki si jo je kandidat pridobil - vodi izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij.
Če izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij preneha s to dejavnostjo, mora v 30 dneh po prenehanju izročiti evidenco Državnemu izpitnemu centru.
Evidenco izdanih certifikatov morajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij voditi v ustreznih zbirkah nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
  • letno poročate Državnemu izpitnemu centru;

Izvajalci oddajo poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru enkrat na leto in sicer do 5.1. za preteklo leto. Poročilo pripravijo na podlagi poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Dodatne informacije dobite še na spletnih straneh
http://www.nrpslo.org/
http://www.ric.si/kvalifikacije/izvajalci/nazaj