Izvajalcem NPK - področje varnosti

nazaj

datum: 12.02.2010

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

POZIV ZA NOV PREDLOG ZA VPIS V REGISTER

Spoštovani,
Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na svoji seji dne 16. 10. 2009 sprejel novi katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicne kvalifikacije 75622021 varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka, 08436261 varnostnik/varnostnica in 07340371 varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka, na svoji seji dne 30. 12. 2009 nova kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicni kvalifikaciji 01378441 varnostni tehnik/varnostna tehnica in 77230151 pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov.

Stari katalogi za poklicne kvalifikacije navedene zgoraj ne veljajo več. Zato vas pozivamo, da za obnovljene kataloge podate nov predlog za vpis v register (obrazec »Predlog za vpis v register«). Poleg tega priložite še izjavo, če vsi podatki prejšnjega vpisa v register še veljajo. Poleg tega z dokumentom (obrazec »Dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev, iz katerih izhaja, da izpolnjujete s katalogom določene materilne pogoje za poklicno kvalifikacijo, za katero se vpisujete v register«) dokazujete razliko v materialnih pogojih med starim in novim katalogom.

Mag. Darko Zupanc,
direktor

nazaj