Izvajalcem NPK - letno poročilo 2006, roki preverjanj 2007

nazaj

datum: 06.12.2006

kategorija: Nacionalne poklicne kvalifikacije

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 97/03) v 14. a členu predvideva, da izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi poročil predsednikov komisij Državnemu izpitnemu centru enkrat letno oddajo poročilo o poteku in rezultatih izvajanja postopkov ugotavljanja doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti, oceno potreb po izdanih certifikatih za naslednje leto ter načrtovane predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti za vsako posamezno poklicno kvalifikacijo. Obrazec poročila je sestavni del omenjenega pravilnika; v formatu Word ga uporabite za pripravo poročila. Pozivamo vas, da poročila pošljete po elektronski pošti na naslov in podpisana po navadni pošti do 23. 12. 2006.
Letno poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja NPK (word) – obrazec


Število izdanih certifikatov – vseh
Zaradi različnega razumevanja kategorij pri številu izdanih certifikatov v letnem poročilu izvajalca vas pozivamo, da izpolnite priloženo tabelo za leta, ko ste bili aktivni pri preverjanju in potrjevanju, in nam jo do 23. 12. 2006 pošljete na Državni izpitni center. Predlogo Število podeljenih certifikatov – tabela v formatu Word uporabite za pripravo tabele, ki jo skupaj s poročilom pošljite po elektronski pošti na naslov in podpisano po navadni pošti do 23. 12. 2006.
Število podeljenih certifikatov – tabela


Roki preverjanja v letu 2007
Državni izpitni center v skladu s Pravilnikom o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01) na predlog izvajalca javno objavi roke za preverjanje. Pozivamo izvajalce postopkov, da zaradi planiranja in usklajevanja javnih objav svoje predloge za leto 2007 pošljete na Državni izpitni center do 12. 01. 2007.


mag. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra
nazaj