english
domov
zemljevid strani
kolofon
 

Akti ministrstva za šolstvo in šport
Zakon o maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi


Akti Državne komisije za poklicno maturo
Pravila o postopku imenovanja oz. razrešitve predsednika in članov državnih predmetnih komisij za poklicno maturo


Maturitetni izpitni katalogi
Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2021
Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2022
Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 2023

Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2021
Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2022
Seznam veljavnih predmetnih izpitnih katalogov za leto 2023

______________________

POKLICNA MATURA 2021

Prilagoditve poklicne mature 2021 (word)
Prilagoditve poklicne mature 2021 (PDF)

Okrožnica MIZŠ v zvezi z izvedbo zaključnega izpita in poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020-2021
Sklep o prilagoditvah izvedbe poklicne mature

Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

Higienska priporočila za preprečevanje širjenja sars-cov-2 za obdobji priprave na maturo in izvajanje mature v letu 2021
Uporaba zaščitnih mask in mobitelov pri izvedbi poklicne mature v zimskiem izpitnem roku 2020
Prilagoditve izvedbe četrtega predmeta poklicne mature

______________________


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:

  • uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
  • uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
  • opravil mojstrski izpit.


Prijava in izpitni roki
Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature. Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

Abecedni seznam vseh izobraževalnih programov, v katerih je mogoče opravljati poklicno maturo, je objavljen v maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo.

Kandidat se k poklicni maturi prijavi na šoli, kjer je opravil zaključni letnik.

Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.

Šola lahko za dijake zaključnih letnikov v okviru priprav na poklicno maturo izvede predmaturitetni preizkus. Obseg, način in rok opravljanja predmaturitenega preizkusa določi šolska maturitetna komisija.

Obrazce za prijavo k poklicni maturi lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opravljanje poklicne mature v dveh delih
Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem).

Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko izjemoma opravljajo:

  • kandidati brez statusa dijaka – če želi tak kandidat opravljati maturo v dveh delih, mora to navesti že v prijavi,
  • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi,
  • drugi kandidati, ki jim opravljanje poklicne mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge in priloženih dokazil dovoli Državna komisija za poklicno maturo.


Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je v tem, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo ob poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina. Različni univerzitetni programi zahtevajo takšen izpit iz različnih predmetov – to je razvidno iz vsakoletnega razpisa za vpis, objavljenega na spletni strani visokošolske prijavno-informacijske službe.

Posamezne izpite splošne mature lahko opravljajo poklicni maturanti, ki:

  • so že opravili poklicno maturo,
  • so se prijavili k poklicni maturi,

vendar le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program.

Za opravljanje izpita iz posameznega predmeta splošne mature se kandidat prijavi na šolo z gimnazijskim programom v enakih rokih, kot veljajo za splošno maturo (ponavadi je to istočasno s prijavo na poklicno maturo). Na izbrani šoli dobi kandidat vse informacije o prijavi in opravljanju izpita.

 

 

Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane DPK PM - drugi predmeti PM (30. 9. 2019)
Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednika in člane državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za: gospodarstvo, farmacijo, strojništvo, medijsko in grafično tehnologijo ter logistiko

 

4. strokovni posvet o maturi

Gradivo 4. strokovnega posveta o maturi, ki je potekal 3. novembra 2012:
Analiza stanja 2012, splošna – poklicna matura - mag. Irena Bahovec
Splošna matura na Slovenskem: včeraj, danes, jutri  - red. prof. dr. Valentin Bucik
Predlog zasnove maturitetnega izpita iz temeljnega strokovnega znanja – Breda Zupanc
Zunanje preverjanje znanja v Sloveniji in svetu – dr. Darko Zupanc
MATURA (Predlog izboljšav zaključkov srednješolskega izobraževanja) - Delovna skupina za pripravo Zakona o maturi na podlagi predlogov in dopolnitev Državne komisije za splošno maturo in Državne komisije za poklicno maturo

Poročilo o delu skupine A - Sistemska ureditev mature in vpliv sprememb na delo v srednjih šolah
Priloga poročilu skupine A
Poročilo o delu skupine B – Priprava izpitov za splošne predmete mature in izbirne predmete na dveh ravneh zahtevnosti
Poročilo o delu skupine C – Priprava izpitov na strokovnoteoretičnih področjih (sedanje poklicne mature)
Poročilo o delu skupine D – Interni deli maturitetnih izpitov
Zaključno poročilo vseh skupin

natisni stran
© 2006 Državni izpitni center. Vse pravice pridržane.
založba

nakupovalna košarica

V vaši nakupovalni košarici so sledeči izdelki:

Vaša košarica je prazna.

Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka izbranih mat. nalog z napotki in rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
Vzorci izpitnih nalog z rešitvami
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
iz matematike pri poklicni maturi
11.00€
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami
11.00€
 
 
 
zastavi vprašanje
4 + 3 =

pogosta vprašanja
manjša pisava
večja pisava
natisni stran
splošne informacije

Državni izpitni center

Kajuhova ulica 32 U

1000 Ljubljana

tel: 01 548 46 00

fax: 01 548 46 01

Poslovni čas je
vsak delovni dan
od ponedeljka do petka
od 8.30 do 15.00 ure.

 

Kje smo?

Prostori Državnega izpitnega centra se nahajajo na Kajuhova ulica 32 U, Ljubljana -  Moste, v neposredni bližini trgovsko-nakupovalnega centra BTC.

zemljevid >>