Nagovor DK SM maturantom

nazaj

datum: 18.05.2020

kategorija: RIC

Spoštovane maturantke in maturanti, kandidatke in kandidati za opravljanje splošne mature!

Po dveh mesecih prekinjenega pouka v šolah in v času, ko se vračate k zaključnim pripravam na maturo, vas naslavljam v imenu Državne komisije za splošno maturo z nekaj sporočili in pojasnili, in z namenom, da pomagamo odpraviti morebitne nejasnosti in negotovosti, ter da izrazimo svojo podporo vašim dosedanjim učnim prizadevanjem ter tistim, ki bodo še sledila.

DK SM ves čas zavzema in izraža enako stališče, da je celovita izvedba mature potrebna  predvsem zaradi zaščite interesov kandidatov in kandidatk, in da bi vse druge odločitve škodovale vašim zastavljenim ciljem. 

  • Naj spomnim, da smo najprej posegli v koledar izvedbe spomladanskega roka splošne mature 2020 in določili začetek pisnih izpitov s skoraj enomesečnim zamikom. S tem smo ohranili možnost izvedbe spomladanskega roka in tudi izvedbo dveh izpitnih rokov letošnje mature, kar je pomembno za mnoge med vami.
  • Hkrati smo ohranili maturitetni koledar skoraj nespremenjen, kar pomeni, da smo s tem omogočili vaše individualne učne priprave tako, kakor ste jih sami vseskozi načrtovali. Spremembe terminov posameznih delov izpitov so bile neznatne, vendar nekaterim med vami omogočijo uskladitev vseh maturitetnih obveznosti.
  • Z več vsebinskimi prilagoditvami smo posegli v interne dele mature, tako da smo za več kot 20 predmetov omogočili, da v času prekinjenega šolskega pouka, zaprtja knjižnic, nedostopnosti tehnične opreme v šolah, in četudi načrtovano delo ni bilo v celoti opravljeno, ohranili možnost, da so bili vaši praktični deli ocenjeni tudi z največjim številom točk, če so bili primerno kakovostni.
  • Načrtovani koledar ustnih delov mature ostaja nespremenjen, zato pa je v prilagoditvah teh delov upoštevano, da morda v nekaterih šolah zaradi prekinitve pouka od 16. marca dalje vse vsebine niso bile obravnavane. Za tovrstne primanjkljaje smo vzpostavili možnost, da izpitni spraševalci, ki so praviloma tudi vaši učitelji, na izpitu iz določenega predmeta ugotovijo, ali je na izpitnem listku katero od vprašanj vezano na neobravnavane vsebine. Tako vprašanje po svoji avtonomni strokovni presoji lahko prilagodijo ali zamenjajo z drugim vprašanjem ter tako izločijo možnost oškodovanja kandidata/kandidatke.
  • Izjemno pomembna je tudi odločitev DK SM, da se boste lahko po svoji osebni presoji (glede na svoje zdravstveno stanje, morebitne občutke ogroženosti in iz drugih razlogov, kamor sodijo tudi neugodne socialne razmere), odjavili od spomladanskega roka mature in prijavili k jesenskemu roku. Če boste svoji vlogi dodali ustrezna dokazila, bo mogoče tudi priznavanje opravljene mature za nazaj. Svojo odjavo od spomladanskega roka boste lahko oddali v šoli, kjer boste opravljali maturo, o njej pa bo odločala DK SM.
  • Po objavi rezultatov spomladanskega roka 13. julija bodo letos prvič mogoči e-vpogledi v vašo osebno izpitno dokumentacijo, kar bo bistveno poenostavilo in olajšalo možnost vlaganja ugovorov na rezultat ali izračun ocene posameznih izpitov.

Prilagoditev z možnostjo odjave od spomladanskega roka je del skrbi za zdravje maturantov in maturantk. Skrbi za zdravje bo tudi ves čas opravljanja mature namenjena posebna pozornost, pri čemer bodo ukrepi upoštevali vse udeležene.

Preden zaključim, naj izpostavim še, zakaj matura tudi letos v svojem jedrnem delu ostaja takšna, kakor je bila vzpostavljena skozi četrt stoletja in kot je za verodostojnost rezultatov potrebno. Splošno maturo letos opravlja okoli 7000 kandidatov, poklicno okoli 8000, obojim pa se pridružuje še 2000 kandidatov, ki jo opravljajo ponovno. Kot posebno skupino moramo upoštevati tudi 2000 kandidatov poklicne mature, prijavljenih k dodatnemu petemu predmetu splošne mature, ker se drugače ne morejo vpisati na želeni univerzitetni študij. Med prijavljenimi so tudi letos kandidati, ki niso obiskovali srednje šole. Vsem moramo v zvezi z maturo zagotoviti uresničevanje njihovih pravic.

Pomembna informacija je tudi, da več kot 15 % študentov po prvem letu študija ali kasneje spremeni svojo študijsko odločitev, ker ugotovijo, da jim ta ne ustreza ali pa na izbranem študiju niso uspešni. Tudi nekateri iz vaše generacije se boste naslednje leto ponovno vpisovali na druge izbrane študije. Kako bi lahko računali na to možnost, če letošnji rezultati ne bi bili primerljivi z naslednjo generacijo?

V DK SM smo prepričani, da ste v štirih letih šolanja, od katerih sta bila okrnjena zadnja dva meseca, pridobili znanja, ki se preverjajo na maturi. Ta je zgolj sklepno dejanje vašega srednjega šolanja – je pregledno zaključno preverjanje. Ne več, ne manj. Strahovi, povezani z njo, so zato odveč.

Želimo vam povratek v šolo brez težav, uspešen zaključek šolskega leta in uspešno opravljanje mature. Želimo tudi, da boste s svojimi dosežki zadovoljni in da vam bodo ti omogočili nadaljevanje izobraževalne poti na področjih, ki ste si jih izbrali.

Video posnetek

 

Dr. Marina Tavčar Krajnc,
predsednica Državne komisije za splošno maturo

 

 

 

nazaj